Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Brandl Péter Oktatók: Brandl Péter;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A Hallgatók megismerik a vállalatok a piaci pozíciójuknak és termékszerkezetüknek
megfelelõ, a hatékony mûködést szolgáló rendszerfelépítését. A tananyag ismeretanyagát a
gyakorlatban is alkalmazni tudják a vállalati folyamatok fejlesztésében, eredményessé tételében
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalatok megismerésének lehetséges módszerei
Vállalati rendszermodellek. Termékszerkezet és gyártási rendszerek összefüggései
A piacon való szereplés stratégiái, piaci pozíciók és a versenyképesség
Vállalkozási tevékenység modelljei. A célelérést szolgáló rendszerek különbözõ
formái iparvállalatok esetében
A vállalati kultúra jellemzõi és hatása a vállalati mûködésre
2. A fenti téma körök elmélyítése, gyakorlati tapasztalatok megismerése,
Vállalati rendszerek fejlesztésének feladatai
Összefoglalás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli teszt