Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Interkulturális Kommunikáció Intézete (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 0
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Könnyûipari mérnök; Mûszaki informatika szak; Mûszaki menedzser szak; Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Zabóné Varga Irén Oktatók: Zabóné Varga Irén;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 5 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók hozzásegítése ahhoz, hogy a képesítési követelményekben elõírt alapfokú C ill. középfokú A vagy B akkreditált nyelvvizsgát sikeresen le tudják tenni általános nyelvbõl.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során minimum 2 db 40 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az eredménynek legalább elégségesnek kell lennie, amelyhez az összpontszám 60 %-át kell elérni. Egy elégtelen ZH egyszer pótolható. A nagy ZH-kon kívül kisdolgozatok írathatók a csoportot oktató nyelvtanár által meghatározott idõpontban és témakörben. A hallgatók felkészültségét szóban rendszeresen ellenõrizni kell.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A félévre vonatkozó követelmények ismertetése
2. Szintfelmérés írásban és szóban
3. Család, ünnepek – névelõhasználat, szórend
4. Lakóhely – névmások, tagadás
5. Tanulás – igeragozás, módbeli segédigék
6. Munka – hely- és idõhatározók
7. I. ZH, Közlekedés – Passiv
8. Vásárlás, szolgáltatások – Konjuktiv II.
9. Utazás – melléknévfokozás, felszólító mód
10. Szabadidõ – melléknévragozás
11. Sport – összetett mondatok
12. Egészség – fõnévi igeneves szerkezetek
13. Idõjárás, évszakok – nyelvtani összefoglalás
14. II. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A TVSZ szerint
A félévközi jegy kialakítása a hallgató órai szóbeli teljesítménye, a kisdolgozatok és a nagy zárthelyik eredménye alapján történik minimum négy jegy alapján.
 
Kötelező irodalom: H. Aufderstrasse – J. Müller – Th. Storz: Delfin
H. Eichheim – M. Bovermann – L.Tesarov – M. Hollerung: Blaue Blume
Valamint a BME és az ITK nyelvvizsgára elõkészítõ kiadványok, hanganyagok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A hallgatók nyelvi csoportbeosztása az általános nyelvben elért eredményeik, tehát tudásszintjük alapján történik. A tárgyat oktató tanárok rendszeresen konzultálnak egymással a követelmények egységesítése, a tananyag szükség szerinti módosítása, korszerûsítése céljából. Az oktatás során a nyelvvizsgáztató központok által meghatározott állami nyelvvizsga-követelményeket folyamatosan szem elõtt tartjuk és a vizsgákra célirányosan készítjük fel a hallgatókat.