Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kadocsa György;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozás és a vállalkozók világának közelebb hozása a hallgatókhoz .A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátíttatása, segítségnyújtás az üzleti gondolatok megvalósításához.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
9. Zárthelyi
13. Házi dolgozat leadás
Röpdolgozat az elméleti anyagból minden gyakorlati foglalkozáson lehetséges!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás célja, környezete, a piaci verseny
Új vállalkozás indítása, ötletgyûjtés
2. A vállalkozás folyamata
Termék és piaci környezet felmérés
3. A vállalkozás fejlesztése és az optimális üzemméret
Háttér tervezési számítások, személyi és szervezeti feltételek
4. A vállalkozás helyzetértékelése
Az üzleti tervezés
5. Válságmenedzselés
Tõkeszükséglet számítás
6. Csõd, felszámolás, végelszámolás
Vállalkozási forma megválasztása
7. Vállalkozási formák áttekintése
Egyéni vállalkozás indítása
8. Korlátlan felelõsségû vállalkozások
Társasági szerzõdés készítése
9. Korlátolt felelõsségû társaság
ZH
10. Részvénytársaság
Mûködési terv (SZMSZ, ÁKN terv)
11. Franchise
Optimális üzemméret tervezés
12. Kisvállalkozások szervezése és fejlesztése
Piaci értékesítési módszerek
13. Az állami tulajdon szerepe
Fejlesztési lehetõségek és források
14. Munkaügyi ismeretek
Társadalombiztosítás
Hitel felvétel elõkészítése
Feladatbeadás és értékelés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli, küszöbértéke 60 % + szóbeli vizsga A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy.: Vállalkozások szervezése
Ajánlott irodalom: Hisrich, R.D. – Peters, M.P.: Vállalkozás