Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szabó György Oktatók: Dr. Szabó György;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A mûszaki menedzser szakos hallgatók megismerjék a modern minõségügy tartalmi és
aktivitási területeit. Elsajátítsák az elméleti és gyakorlati minõségfejlesztési munka módszertanokat.
Képesek legyenek a minõségbiztosítás, minõségfejlesztés, minõségirányítás vállalati menedzselésének
megvalósítására. Felkészüljenek a piac minõségügyi kihívásainak való megfelelésre
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyik
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Minõség- benchmark
2. Hogyan termeljünk és adjunk el "jó" minõséget
3.
3. A minõségfogalom, a minõségügyi felfogás fejlõdése
4. A minõségirányítás gazdasági és jogi vonatkozásai, EU követelmények
5. Minõségirányítási rendszerek fajtái és jellemzõi
6. Minõségirányítási rendszerek menedzsmentje és eszközei
7. A humán erõforrások szerepe és kezelése a minõség létrehozásában
8. A termék és szolgáltatás elõállításának minõségi folyamata
9. Mérési, vizsgálati elemzési tevékenységek
10. Minõségirányítási rendszerdokumentáció, bevezetés, mûködtetés,
felülvizsgálat
11. TQM, szervezetmenedzsment, önértékelés
12. A minõségfejlesztés statisztikai módszerei
13. A minõségfejlesztés hibafeltáró és elemzõ módszerei
14. A minõségfejlesztés technikái, és menedzsmentet támogató eszközei

15. A minõségmenedzsment szervezeti, irányítási keretei
 
Kötelező irodalom: Sembery Péter: Minõségirányítás. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllõ 2005.
Ajánlott irodalom: Minõségirányítási rendszerek fejlesztése. Szerk.: PhD Koczor Zoltán. TÜV Rheinland InterCert, Bp.
2005.
A minõségügy alapjai. Szerk.: Veress Gábor. Mûszaki Könyvkiadó, Bp. 1999.
 
Egyéb segédletek: Dr. Szabó György: Minõségirányítás elõadás vázlatok (letölthetõ segédlet SZVI)