Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. habil. Michelberger Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: RIMIN24MLC Informatika II.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a leendõ szakembereket megismertesse a gazdasági
informatika fogalomrendszerével, kialakulásának és fejlõdésének történetével, továbbá az
információtechnológia üzleti célú alkalmazásának lehetõségeivel és sajátosságaival.
Tematika: Informatika üzleti alkalmazását kikényszerítõ külsõ és belsõ tényezõk. Információs rendszerek
alaptípusai. Vállalati információs rendszerek fejlesztése. Kész megoldások kiválasztása és bevezetése. Az üzleti
folyamatok és az informatikai megoldások illesztése. Termelõ és szolgáltató vállalatok információs rendszerei az
üzleti gyakorlatban. Információs rendszerek üzemeltetése. Informatikai- és információbiztonság.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
14. hét Zárthelyi az évközi jegyért külön meghirdetett idõpontban
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati információs rendszerek fejlõdése, információs rendszerek használatát
kikényszerítõ külsõ és belsõ tényezõk, információs rendszerek típusai és fejlesztése;
stratégia és módszertan, saját fejlesztés vs. vásárolt informatikai megoldások
2. Információs rendszerek fejlesztése; rendszerelemzés, üzleti célokon alapuló
követelmények meghatározása, adat- és folyamatmodellezés, kész rendszerek átadásátvétele;
átvételi tesztek, a tesztelés szintjei és szervezeti háttere, informatikai projektek
sajátosságai; projekt-tervezés és irányítás (Euromethod, PRINCE2)
3. Vállalati információs rendszer megtérülése (Total Cost of Ownership), vállalati
információs rendszerek a gyakorlatban; integrált vállalatirányítási információs (ERP)
rendszerek felépítése és funkcionalitása, EDI, adatbányászat, OLAP, CRM, SCM, BSC,
logisztikai szimuláció, CIM, irodaautomatizálás, workflow, hálótervezés, archiválás,
intranet és extranet
4. Szolgáltató vállalatok üzemeltetést támogató és számlázási rendszerei, banki informatikai
rendszerek, üzleti folyamatok újraszervezése (BPR), vásárolt üzleti megoldások
kiválasztása és bevezetése; kiválasztási szempontrendszer, összehasonlító értékelés, a
bevezetés lépései és szervezete, vállalati alap-adatbázisok létreho
5. Információs rendszerek üzemeltetése; problémakezelés, konfigurációkezelés,
változáskezelés, kapacitás menedzsment, rendelkezésre-állás menedzsment, outsourcing,
ASP (ITIL), informatikai- és információbiztonság; ISO 27000-es szabványcsomag,
Common Criteria, CoBit
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Németh Pál – Michelberger Pál: Üzleti informatika. LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest, 2004
Ajánlott irodalom: Hetyei József (szerk.): Vezetõi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon.
Computerbooks, Budapest, 2001.
Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. Computerbooks, Budapest,
2004.
Hetyei József (szerk.): Pénzintézetek és állami intézmények információs rendszerei Magyarországon.
Computerbooks, Budapest, 2002.
Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.
Görög Mihály – Ternyik László: Informatikai projektek vezetése. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.
Ward, John: Az információrendszerek szervezési elvei. (angol-magyar kétnyelvû kiadvány) CO-NEX
Könyvkiadó Kft, Budapest, 1998.
Tóth Tibor (szerk.): Minõségmenedzsment és informatika. Mûszaki Könyvkiadó és Magyar Minõség
Társaság, Budapest, 1999.
Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztése és menedzselése. (egyetemi tankönyv), Novadat, 2003.
Csala – Csetényi – Tarlós: Informatika alapjai. Computerbooks, Budapest, 2001.
Wallace, Thomas F. – Kremzar, Michael H.: ERP-vállalatirányítási rendszerek. HVG Kiadói Rt.,
Budapest, 2006.
Horváth Mátyás- Markos Sándor: Számítógépek alkalmazása a gyakorlatban – Számítógéppel integrált
gyártás. LSI Oktatóközpont, 1996.