Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Gombaszögi Ildikó Oktatók: Bukucs Erzsébet; Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi tanulmányi ellenõrzések (zárthelyik, beszámolók) száma és követelményei, idõpontjuk:

Az aláírás megszerzésének feltétele a félév során az elõadásokhoz kapcsolódó ellenõrzõ kérdések leadása a gyakorlatokon, valamint a két zárthelyi dolgozat megírása a 7. és a 12. heti elõadáson.
Az elõadásokon kiadott ellenõrzõ kérdéseket az azt követõ gyakorlatokon kell leadni (betegség vagy egyéb hiányzás esetén max. egy héten belül a gyakorlatvezetõ nevére kell postázni az egyetemen). A megoldásokat kézzel kitöltve fogadjuk el.
A zh megírásának feltétele 5-5 hét feladatainak leadása. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.

Az aláírás megszerzésének feltételei:
A félév során két zárthelyi dolgozat megírása és az összpontszám minimum 50%-nak (minimum követelmény elmélet 40%, gyakorlat 40%) az elérése.
A vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában a teljes féléves tananyagból aláírás pót zh-t írhat az a hallgató, aki a szorgalmi idõszakban teljesítette a követelményeket, (hiányzások száma nem haladja meg a TVSZ elõírásait, idõben leadta a beadandó feladatokat és mind a két zh-t megírta) de aláírást nem szerzett.


Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában: -

A szorgalmi idõszak során megírt két zh esetén van lehetõség az egész féléves tananyagból pótolni.

A foglalkozásokon való részvétel elõírásai:
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek.

A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának esetenkénti számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az elõadáson elhangzott tananyagban teljes járatlanság tapasztalható. A gyakorlatokra az elektronikusan elküldött gyakorló feladatokat, mindenkinek magával kell hozni.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása
2. Számviteli feladatok a számviteli törvényben
3. A vállalkozások vagyona. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása.
4. Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerû gazdasági események rögzítése.
5. Értékelési szabályok1. ( bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés)
6. Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletcsökkenések)
7. Gyakorlás, Általános forgalmi adó (1.zh )
8. Bevétel, ráfordítás fogalma
9. Eredménykategóriák. Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás
10. Összetett gazdasági események rögzítése
11. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése. Számviteli alapelvek
12. Nemzetközi számviteli rendszerek, magyar számviteli törvény.. Számviteli politika. (2.zh)
13. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés. Konzultáció a pót zh-ra
14. A sikertelen zh részek pótlása (külön elméletek és példák, 4 féle részlet pótolható)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módja:
A vizsgadolgozat módja: írásbeli. (Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával)
A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2) (minimum követelmény példák 40%, elmélet 40%)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
Az elõadásokon leadott teszteket és a gyakorlatokon nyújtott teljesítményeket a gyakorlatvezetõ az osztályzat kialakításánál +/- 10%-kal veszi figyelembe.

Az elõadásokon a hallgatók az alapfogalmakhoz kapcsolódó tudásfelmérõ jellegû teszteket töltenek ki, amelyek pontjai nem számítanak bele az évközi jegy %-os pontozásába, de a jól teljesítõ hallgatók eredményét a vizsgajegy megállapításánál a gyakorlatvezetõ figyelembe veszi.


A hiányzások, valamint az elégtelen gyakorlatok/zárthelyik szorgalmi idõszakban történõ pótlásának feltételei, száma, idõpontja és módja:

Pótlás módja: a szorgalmi idõszak utolsó hetében egy alkalommal lehetõség van a hiányzó zh részek pótlására (külön elméleti részek és külön a példák, tehát 4 féle részlet pótolható) .

Az elõadásokon kiadott kérdéssorok pótlására a gyakorlatot követõ 1 héten belül van lehetõség.

Megajánlott jegy feltételei: -

Az elõadásokon leadott tesztek min. 50%-os eredménye és a zh-k együttes pontértékének 75 %-a esetén a gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján adható.

Elõvizsga feltételei: -Megjegyzés: Egyéni konzultációra az elõadó, ill. a gyakorlatvezetõ fogadó óráján van lehetõség.

 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A Neptunon kiküldött tájékoztató alapján letölthetõek)
Ajánlott irodalom: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ:
1.) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga
Szerzõ(k): Róth - Adorján - Lukács - Veit

2.) PÉNZÜGYI SZÁMVITEL - FELADATOK
BSc (BA) felsõfokú képzés oktatási anyaga
Szerzõ(k): Róth - Adorján - Lukács - Veit

Perfekt:

3.) Pénzügyi számvitel
Kardos Barbara – Miklósyné Ács Klára – Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina – Dr. Sztanó Imre

4.) Pénzügyi számvitel II. - A beszámoló összeállítása
Baloghné Gáspár Anikó - Korom Erik - Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes - Simon Szilvia - Dr. Sztanó Imre - Veress Attila

5.) Pénzügyi számvitel példatár
Siklósi Ágnes - Veress Attila

6.) Pénzügyi számviteli példatár
Balázsiné Farkas Katalin – Kardos Barbara – Havass Norbert