Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Láhm Szilvia;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A makro- és
mikroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 2 házi feladattal 20 pont szerezhetõ, amely beleszámít a vizsgateljesítménybe.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia fõ kérdései, rövid története. A makrogazdaság teljesítményének mérése. Makrogazdasági körforgás. A jövedelem és fogyasztás, fogyasztás és megtakarítás összefüggései. (Fogyasztási és megtakarítási függvények)
2. A makrokeresleti függvény levezetése. (Fogyasztási és beruházási kereslet, multiplikátor hatás, egyensúlyi jövedelem, árupiaci összkereslet, makrokeresleti függvény.)
Makrokínálati függvény levezetése. (Makroökonómiai termelési függvény, munkapiac, munkanélküliség, keynesi munkapiac, aggregált kínálat függvénye)
3. Pénz, modern pénzrendszer. (Pénzfunkciók, pénzügyi rendszer, monetáris eszközök, pénzpiac)
Gazdasági növekedés. (A növekedés tényezõi, humán tõke elméletek, Jánossy trendvonal-elmélete, növekedési szakaszok, sajátosságok, típusok.)
4. Cikikusság. (A ciklusok osztályozása, a klasszikus konjunktúra-ciklus sajátosságai, szakaszai, alsó-felsõ fordulópont, akcelerátor-, multiplikátor-elv)
Infláció, infláció és munkanélküliség (Az infláció fogalma, fokozatai, okai, aniinflációs gazdaságpolitika, Fisher-egyenlet, Philips-görbék)
5. Az állam szerepe a gazdaságban. A globális kereslet szabályozása. A fiskálisok és a monetárisok vitája. "Keverék" poltika.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, idõtartama 60 perc. Az értékelésnél a házi feladatokkal megszerezhetõ 20 pont és a vizsgán elérhetõ 80 pont összege, tehát 100 pont
tekinthetõ a maximumnak. Az érdemjegyek a következõképpen alakulnak: 0-50 pont (1); 51-62 pont (2); 63-74 pont (3); 75-86 pont (4); 87-100 pont (5)
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. - Medve A.: Makroökonómia Oktatási segédkönyv 2004.
Véghné dr. Vörös M. - Derecskei A- - Horváth I: Makroökonómia példatár 2007.
Ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I. KJK, 1990.
Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000