Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Enyedi Miklósné dr. Oktatók: Enyedi Miklósné dr.; Dr. Szikora Péter;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG22MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A menedzseri tevékenység elsõdleges jellemzõinek, a döntéshozatalnak a támogatása, elméleti és
gyakorlati segítése. A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a döntéselmélet elvi kérdéseit,
részben érintik a döntési modelleket és módszereket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
10. hét: Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A döntéselmélet tárgya, módszere, szerepe. A döntés fogalma és csoportosítása

Döntési probléma strukturálása döntési fa alkalmazásával
2. A probléma és a döntés kapcsolata. A probléma rendszerszemléletû közelítése

Példa a probléma strukturálására és
megoldására
3. A döntési folyamat és egyes szakaszai. Információ a döntési folyamatban.

Döntéselemzés a gyakorlatban
4. Döntési szituációk és jellemzõik

Többkritériumos döntési probléma (esettanulmány)

5. Cselekvési változatok, stratégiák kialakítása

Döntési kritériumok alkalmazása különbözõ
döntési szituációkban
6. Cselekvési változatok értékelése, döntési kritériumok

Zárthelyi feladat.
Példák a hasznosság döntéseknél betöltött
szerepére..
7. A hasznosság szerepe a döntésnél, hasznossági függvény

Matematikai programozás gyakorlati
alkalmazásai
8. A döntéselmélet alapvetõ irányzatai. A közgazdasági és az adminisztratív iskola

Szétosztási feladatok és megoldási
módszerek.

9. A kiegészítõ és az optimális döntéselmélet. Objektív és korlátozott racionalitás. Operációkutatás a döntés-elõkészítésben

Hozzárendelési probléma és megoldása
10. Normatív és leíró döntéselmélet felfogás

Példák a kielégítõ döntésekre. Zárthelyi
feladat.
11. Csoportos döntések helye, szerepe. Csoportanatómia

Kockázatvállalás csoportos és egyéni
döntéseknél (esetjáték).
12. Konfliktusok szerepe, konfliktuskezelõ stratégiák

Kreativitást serkentõ döntési módszerek
(BS, PCI, stb.)
13. Csoportos döntési technikák

Hálótervezés a gyakorlatban
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Enyedi Miklósné dr.: Döntéselõkészítés (bevezetés a hálótervezési ismeretekbe) BDGMF 1021
Enyedi Miklósné dr.: Bevezetés a döntéselméletbe Ligatura, Budapest, 1997.
Enyedi Miklósné dr.: Döntéselmélet BMF KGK 4014, Budapest,2005.

Ajánlott irodalom: Dr. Kocsis József szerkesztésében: Menedzsment mûszakiaknak Mûszaki Könyvkiadó 1994.
Enyedi Miklósné dr.: Gazdasági matematika Mûszaki Könyvkiadó, Budapest 1977.
Kornai János: Anti-eqvilibrium Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1971.
Kindler József : Fejezetek a döntéselméletbõl AULA Kiadó 1992.
 
Egyéb segédletek: Esettanulmányok, feladatok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 81-85. old. szerint