Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Papp Klára Oktatók: Papp Klára;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 3 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókkal az eltérõ jellemzõk alapján mûködõ gazdasági egységekben alkalmazható rendszerszervezési, rendszerfejlesztési módszertanokat.
Az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával megfelelõ készséget szerezzenek a hallgatók a kívánt rendszerszervezési, rendszerfejlesztési módszertanok kiválasztásában, valamint azok alkalmazásában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények: gyakorlati órákon való részvétel, gyakorlati jegy megszerzése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. A szervezet, a gazdálkodó szervezet
2. 2. A gazdasági egységek szervezettségi szintjei
3. 3. Szervezési elvek és a szervezési célhoz rendelhetõ módszerek:
− a szervezeti mûködés folyamatszemlélete – folyamatszervezés,
− az átvilágító helyzetelemzés,
− a racionalizálás,
− a rendszerszervezés,
− az integrált, logisztikára épülõ szervezés
4. 4. A szervezeti és mûködési szabályozás tervezése, a vezetõi információ rendszer megválasztása, a szervezési módszertan kiválasztása
5. 5. A szervezés – tervezés feltételei, valamint a döntési szinteken értelmezett irányítási és ellenõrzési feladatok
6. 6. A rendszerszervezési és a rendszerfejlesztési módszertanok
7. 7. A fejlesztés módszertana, fejlesztési elvek, modellszemlélet, modellezési alapelvek
8. 8. A fejlesztés folyamatmodelljei, életciklus szemlélet, vizuális modellezés
9. 9. Tényfeltárás, elemzés, a szervezeti rendszer modellje, a rendszer folyamatai
10. 10. Tervezés, megvalósítás
11. 11. Tesztelés, oktatás, átállás, bevezetés
12. 12. A szervezés hatékonyságának elemzésénél megválasztható módszerek, technológiák, eszközök, technikák
13. 13. Az üzleti folyamatok újjászervezése – módszertanok, sikertényezõk, esettanulmányok feldolgozása
14. 14. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere: 1 ZH. eredményes megírása és 1 beadandó dolgozat
A ZH. max. pontszáma 100 p.; 65 pont: 2; 66-75: 3; 76-90: 4; 91 pont fölött: 5
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ: A gyakorlati órák anyaga és kiadott segédletei
Dr. Ladó László: Szervezéselmélet (Mûszaki Könyvkiadó Budapest)
Dr. Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztése és menedzselése, Novadat, Gyõr, 2003.
 
Egyéb segédletek: Elõadásvázlatok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei. Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint