Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Horváth István;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12GNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A makro- és mikroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 1 db 50 perces zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a ZH eredményes (50 %+1 pont) megírása és a gyakorlatokon való részvétel a TVSZ elõírásai szerint. A zárhelyi dolgozattal szerezhetõ pontok kiegészíthetõk egy színvonalas prezentációval, vagy házi dolgozattal, amelyek témáját és a feldolgozandó irodalmat a tanár és a hallgató közösen határozzák meg.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia fõ kérdései, rövid története. A makrogazdaság teljesítményének mérése.
2. Makrogazdasági körforgás.
3. A jövedelem és fogyasztás, fogyasztás és megtakarítás összefüggései. (Fogyasztási és megtakarítási függvények)
4. A makrokeresleti függvény levezetése. (Fogyasztási és beruházási kereslet, multiplikátor hatás, egyensúlyi jövedelem, árupiaci összkereslet, makrokeresleti függvény.)
5. Makrokínálati függvény levezetése. (Makroökonómiai termelési függvény, munkapiac, munkanélküliség, keynesi munkapiac, aggregált kínálat függvénye)
6. Keynes makroökonómiai egyensúly modellje. A kibõvített (három szektoros) keynesi modell.
7. Pénz, modern pénzrendszer. (Pénzfunkciók, pénzügyi rendszer, monetáris eszközök, pénzpiac)
8. Gazdasági növekedés. (A növekedés tényezõi, humán tõke elméletek, Jánossy trendvonal-elmélete, növekedési szakaszok, sajátosságok, típusok.)
9. Cikikusság. (A ciklusok osztályozása, a klasszikus konjunktúra-ciklus sajátosságai, szakaszai, alsó-felsõ fordulópont, akcelerátor-, multiplikátor-elv)
10. Infláció, infláció és munkanélküliség (Az infláció fogalma, fokozatai, okai, aniinflációs gazdaságpolitika, Fisher-egyenlet, Philips-görbék)
11. Koordináció, koordinációs mechanizmusok. (Kornai, Polányi). Az állam szerepe a gazdaságban. Az állam beavatkozásának céljai, eszközei, típusai, intenzitása. A vegyes gazdaság. A modern gazdaság szerkezetében bekövetkezett változások, az állam erõforrás allokáló szerepe.
12. A globális kereslet szabályozása.
13. A fiskálisok és a monetárisok vitája. "Keverék" poltika.
14. A jóléti állam.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: Különeljárási díj befizetése ellenében a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján egyetlen alkalommal az oktató által kijelölt idõpontban teljesíthetõ a félévközi követelmény. A pótlás írásbeli, a teljes félévi tananyagot felöleli, eredményesnek akkor tekinthetõ, ha az elért pontszám eléri az összpontszám 50%-t).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: Írásbeli vizsga; idõtartama 60 perc.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. - Medve A.: Makroökonómia Oktatási segédkönyv 2004.
Ajánlott irodalom: Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan I. KJK, 1990.
Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
Véghné dr. Vörös M. - Derecskei A- - Horváth I: Makroökonómia példatár 2007.