Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Biztonságtechnika szak; Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Francsovics Anna; Dr. Kadocsa György; Dr. Szikora Péter;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. és 14. hét zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A controlling fogalma. Controlling gondolkodásmód, a controlling hasonlat értelmezése. A controlling helye a gazdálkodás-tudományok területén
2. Controlling funkciók. Controlling iskolák. A magyar controlling felfogás (Dobák, Francsovics)., a controlling lényege, controlling rendszer.
3. Az angolszász iskola fõbb tézisei (Anthony). Management controll. Stratégiai és operatív controlling
4. A német controlling iskola. A controlling célja, koncepciója, rendszer szemlélete (kiemelten Küpper, Weber, Zünd, Spremann munkássága). Tartalmi elemek, lényeges megállapítások a német iskola szerint.
5. Controlling információs rendszer felépítése, tartalmi elemei, mûködése.
6. Controlling beszámolási rendszer felépítése, összetevõi. A vállalati éves beszámoló fõbb összefüggései. Elemzések a controlling beszámolóban
7. Controlling mutatószám rendszerek. Példaértékû mutatószám rendszer (Preiszler) vizsgálata, értékelése
8. A controlling rendszer kialakítása, befolyásoló tényezõi. A controlling szervezet. A megvalósítás folyamata. A controlling fejlõdésének iránya, a kontrolling haszna.
9. Controlling a kisvállalkozásokban. KKV versenyképesség és controlling a gyakorlatban.
10. Logisztika controlling. Termelõ vállalkozás controlling rendszere
11. Bank controlling, a rendszer felépítése, fõbb jellemzõi, mûködése
12. Projekt controlling. Informatikai projekt controlling.
13. Felsõoktatási intézmény controlling rendszerének kialakítása. Közszolgáltató vállalat controlling rendszerének fejlesztése
14. Kórház controlling. Az egészségügyi controlling információs rendszer specifikus jellemzõi.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az elméleti és a gyakorlati számonkérések legalább 60%-os teljesítése kell az elfogadáshoz, az értékelés iránymutatása: a 70-80-90% küszöbértékhez kapcsolódóan 3-4-5 érdemjegy érhetõ el.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) írásbeli és szóbeli az írásbeli küszöbértéke 60%.
 
Kötelező irodalom: Dr. Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan (Budapest, Ligatura Kiadó, 2006)
Dr. Francsovics Anna: Esettanulmányok és feladatok a Controlling c. tantárgyhoz (házi sokszorosítás, Budapest, 2007)
Ajánlott irodalom: Horváth Péter: Controlling IFUA Budapest, 1995
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)