Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Tibor Ágnes Oktatók: Dr. Tibor Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Valójában BOLDOGULÁSTAN-nak kellett volna nevezni ezt a tárgyat, hiszen sikerhez és
boldogsághoz igyekszik segíteni a hallgatót. A részletesebb cél az, hogy a hallgató jártasságra tegyen
szert önmaga képviseletében mind (jövendõ) munkahelyén, mind a mindennapi életben. Képes legyen
felismerni hibáit, kijavítani õket, vagy együtt élni azokkal. Az olvasmányok, a feladatok és az órai
gyakorlatok erre irányulnak.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ismerkedés. Milyen életet tervezek magamnak? Beszélgetés érdeklõdésemrõl,
munkahelyi és személyes céljaimról. Múltam felvázolása, jövõm megtervezése.
Mirõl fogok elõadni (tárgyalni)? Az aktuális tananyag átadása (H.F.: Önértékelésönbecsülés
tananyag +E-learning?) Önéletrajz!
2. Önértékelés – önbecsülés – az olvasottak megbeszélése. Órai önismeret-gyakorlat
Proaktivitás tananyag átadása
3. A proaktivitás tananyag megbeszélése. A kommunikáció során adódó nehézségek
4. Egymásra odafigyelés-gyakorlat videóval. Az értõ figyelem tananyag átadása.
H.F. – hogy tudtam értõ figyelmet tanúsítani?
5. Az értõ figyelem tananyag megbeszélése. Asszertivitás-gyakorlatok. Asszertivitás
tananyag átadása
6. Az asszertivitás megbeszélése. Játékos odafigyelés-gyakorlat. H.F. Prezentáció,
illetve tárgyalási helyzetek elõkészítése
7. Önéletrajzok és motivációs levelek leadása és megbeszélése
8. Bizalomgyakorlat. Elõadásvázlatok beadása
9. Hallgatói prezentációk. Benne: Elhelyezkedési beszélgetés gyakorlása
10. Hallgatói prezentációk. Benne: Elhelyezkedési beszélgetés gyakorlása
Kapcsolatépítés – tananyag átadása
11. Csoportos beszélgetés a kapcsolatépítésrõl H.F. Konfliktuskezelés-tananyag (+Elearning?)
12. Konfliktuskezelési kérdõív kitöltése és megbeszélése
13. Hallgatói prezentációk
14. Együttmûködési játék. A kurzus megbeszélése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Szubjektív értékelés az órai aktivitás alapján, Hiányozni legfeljebb két alkalommal – 4 óra –lehet, s a
munkafüzetben azt is pótolni kell.
Önéletrajz, motivációs levél leadása, egy prezentáció megtartása, vagy e-helyett egy tárgyalásban való
részvétel. E mellett a korrektül vezetett munkafüzet képezi az értékelés további alapját.
 
Kötelező irodalom: Tibor Ágnes: Boldogulástani kézikönyv, illetve ennek részletei e-learning formában vagy
kézbe adva.
Ajánlott irodalom: Thomas Harris: „OKÉ vagyok OKÉ vagy”, Dezsényi Péter: Kérd kölcsön a medve kalapácsát, de úgy,
hogy oda is adja! Stephen R.Covey: A sikeres élet hét aranyszabálya – kijelölt részletek. Alexander
Oakwood: Mikor mondjunk nemet és hogyan? Kirsty Ginman: Tanácsok a kellõ önbizalomhoz