Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az alapvetõ menedzser ismeretek és készségek elsajátítása. A vezetõi személyiség fejlesztése, a vezetési és szervezési funkciók, eszközök és módszerek megismerése. Az emberi kapcsolatok helyes kialakítása és felhasználása a vezetésben.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltétele az 5. konzultációs héten írt írásbeli zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése.
Aláírás feltétele továbbá házi dolgozat elkészítése az utolsó órára.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a menedzsmentbe, alapfogalmak, kialakulása.
A menedzsment, mint diszciplína elhelyezése, definiálása. A tudományterület fejlõdése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok. Személyiséglélektan, szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. Karrier.
2. Személyiség, vezetési stílusok:
Vezetési stílusok, vezetés jellemzõi. Vezetési módszerek. A hatékony kommunikáció a vezetõi munkában. Vezetõi alkalmasság, vezetõi készség. A vezetés funkciói. A vezetõkkel szemben megfogalmazott követelmények. Lelki élet a munkahelyen. A vezetõk és a beosztottak kapcsolatai.
3. Csoport, motiváció
Csoport, csoportdinamikai hatások, csoportos döntéshozatal. Motivációs elméletek. Mérése, gyakorlati példák, elméletek és modellek. Feladatkiadás, ösztönzés folyamata, a munka, mint motiváció. A felelõsség, döntés, jogkör, hatalom.
4. Szervezet, szervezés, szervezeti formák
A szervezet fogalma, szervezeti célok. A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány. Szervezeti formák, szervezeti hatékonyság. Szervezeti kultúra. Kultúrközi különbségek. Változás a szervezetben, szervezetfejlesztés.
5. Innováció, stratégia
Egy vállalkozás indításának folyamata, stratégia tervek, elképzelések. Jövõbeni tervezés.
Alapvetõ stratégiai módszerek (BCG, SWOT, PEST elemzés, életgörbe stb.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A ZH dolgozatban maximálisan 50 pont érhetõ el. A zárthelyi értékelése következõképpen alakul: a sikeres félévközi jegy érdemjegye
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a vizsgaidõszak 1. héten.
 
Kötelező irodalom: A KGK/VMI oldalon elérhetõ elektronikus jegyzet (elérés és hozzáférés megadása az elsõ konzultáció alkalmával), elõadás anyaga, prezentációk
Ajánlott irodalom: • Bakacsi: Szervezeti magatartás és vezetés, Budapest, Mûszaki Kk.
• Deák-Heinrich-Heinrich: Vezetési ismeretek
• Dobák: Szervezeti formák és vezetés
• Forróné-Szvitacs: Menedzsment mérnököknek, Pécs
• Herczeg J- Kópháziné: Vezetésszervezés, SE, Sopron, 2001.
• Hunyady-Székely (szerk): Gazdaságpszichológia, Osiris Kk, Budapest, 2002
• Klein S: Vezetés- és szervezetpszichológia, Budapest, SHL Kk., 2002
• Kocsis: Menedzsment mûszakiaknak, Mûszaki Könyvkiadó, Bp. 1993
• Kristály M: Vállalkozás lélektan, Mûszaki Kk.
• Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005.
• Roóz József: Menedzsment alapja, 2008, Perfekt Kiadó
• Szaklapok, internetes oldalak: Business Online, www.shl.hu
• Tamblyn-Weiss: Humoros tréning gyakorlatok nagykönyve
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.