Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita Oktatók: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG1GMLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A munkagazdaság alapfogalmai. A munkaerõpiac. A munkaerõ-kereslet. A munkaerõ iránti kereslet versenypiacon. Monopszónium. A minimálbérek hatása. A technológiai fejlõdés és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok hatása a munkaerõ-keresletre. A munkaerõ-kínálat. A munkaerõforrás. Termékenység, halandóság és a nemzetközi vándorlás hatása. A gazdasági aktivitás változásai. Beruházások az emberi tõkébe: oktatás és szakképzés. A felsõoktatás iránti kereslet. Iskolázottság,kereset és az iskola elvégzése utáni emberitõke-beruházás. A dolgozói mobilitás: Vándorlás, bevándorlás és munkahelyváltoztatás. Munkabérszint és termelékenység: Bérmeghatározás a vállalaton belül. A munkaerõ-piaci diszkrimináció. A szakszervezetek és a munkaerõpiac. Kereseti egyenlõtlenségek. Az egyenlõtlenség változásának nemzetközi összehasonlítása. A munkanélküliség. A munkanélküliség típusai és okai. Aktív és passzív foglalkoztatáspolitika.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Minden hallgatónak kötelezõ legkésõbb a 12. szorgalmi hétig elkészítenie írásbeli házi dolgozatát a megadott témában a kihirdetett szempontok szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés: a munkagazdaságtan alapfogalmai, a munkaerõpiac áttekintése. Elméleti alapok: kereslet, kínálat, bér.
Makrogazdaságtani alapok, keresleti és kínálati oldal a piac jellemzése, fõbb szereplõi. Történeti háttér.
2. Mikrogazdaságtani alapok: Egyéni munkakínálati görbe, munkavégzés-szabadidõ allokáció, munkavégzésre vonatkozó döntés. Munkaerõ-kereslet meghatározása, rugalmasságok. A munkaerõ költsége, jogi alapok.
A munkaerõ-kereslet meghatározása a vállalaton belül, bérmeghatározás, jogi alapok, a munkaerõ felvétel folyamatának gyakorlati folyamata I.
3. A kínálat és a kereslet találkozása, béralku. Alapfogalmak: kereset, jövedelem, bér. A munkaköri illeszkedés. Foglalkoztatás politika, minimálbér meghatározása. Egyenlõtlenségek és diszkrimináció a magyar munkaerõpiacon. Munkanélküliség, inaktivitás a magyar munkaerõpiacon.
4. Oktatás és továbbképzés, szakképzés, avagy beruházás a munkaerõbe. A humán tõke és a kreatív tõke meghatározása, regionális megoszlása. A magyar piac bemutatása, a felsõoktatás iránti kereslet, az iskolázottság és a kereset kapcsolata. Pályakezdõk helyzete. Atipikus foglalkoztatás, életciklus, nõk a munkaerõpiacon, nyugdíj
5. Szakszervezetek, foglalkoztatás politika. Az állam szerepe a munkaerõpiacon, jóléti rendszer. Közszféra jellemzése. Egészségvédelem a munkaerõpiacon, szereplõk. Munkaharc, sztrájk.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele a beadandó házi dolgozat elkészítése a szorgalmi idõszakban (ennek eredménye maximum 15%-ban beszámíthat a végsõ érdemjegybe).
A képzés vizsga jeggyel zárul, amelynek eredményét az órai részvétel, illetve a megírt házi dolgozat és a sikeresen megírt vizsga együttes eredménye adja. A vizsga megírására a vizsga idõszakban kerül sor, teszt és esszé kérdéseket egyaránt tartalmaz, a sikeres teljesítés feltétele az összpontszám 50%-a + 1 pont. A sikertelen vizsga a TVSZ szerint pótolható. A vizsgára való jelentkezés feltétele az aláírás. Aláírást csak az kaphat, aki a minimum 4 konzultáción aktívan vesz részt és a megadott határidõre elkészíti a házi dolgozata elfogadásra kerül.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Házi dolgozat és vizsga
 
Kötelező irodalom: - Órai elõadás és gyakorlat anyaga (honlapról letölthetõ, pontos elérés az elsõ elõadás alkalmával kerül kihirdetésre)
- R. Smith – R. G. Ehrenberg (2003): Korszerû munkagazdaságtan, Panem Kiadó, Budapest kijelölt fejezetei
Ajánlott irodalom: Az óra során megjelölt Internetes források (pl. KSH), szaklapok (pl. Közgazdasági Szemle).