Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Horváth Katalin Oktatók: Gombaszögi Ildikó; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11GNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplõit a vállalkozások irányításának különbözõ szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel I. tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszernek, és az összefüggések megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek. A félévközi jegy megszerzésének feltétele a félév során két zárthelyi dolgozat megírása és az összpontszám minimum 50%-nak (minimum követelmény elmélet 40%, gyakorlat 40%) az elérése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer (nemzetközi számviteli rednszerek, magyar számviteli törvény)
2. Vállalkozói vagyon. Eszköz, forrás fogalma. Mérleg.
3. A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása.
4. Bevétel, ráfordítás fogalma
5. Eredménykategóriák. Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás.
6. ZH
7. Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend.
8. gyakorlás, Általános forgalmi adó.
9. Ellentétes, két számlasoros (négy számlasoros) könyvelés
10. Bekerülési érték.
11. Értékcsökkenés. Értékvesztés. Készletek, stb. felhasználási módszerei (FIFO, átlagos)
12. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése. Értékhelyesbítés-értékelési tartalék.
13. ZH
14. Számviteli alapelvek. Számviteli politika. Kiegészítõ melléklet. Üzleti jelentés, pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pótlás módja: a szorgalmi idõszak végén egy alkalommal lehetõség van pótlásra-javításra.
A zárthelyi dolgozat módja: írásbeli. (Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával)
A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2) (minimum követelmény példák 40%, elmélet 40%)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: dr Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban 2004, Saldo (kijelölt anyagrészek) és
Számvitel a gyakorlatban - Alapismereti példatár