Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Gombaszögi Ildikó Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókat a költségekkel kapcsolatos fogalmakkal, a költségek nyilvántartásának számviteli törvény szerinti lehetõségeivel. A félév során a hallgatók önálló esettanulmányt készítenek egy induló termelõ vállalkozás számviteli rendszerének kialakítására, valamint ezen belül kidolgozzák az önköltség számítási szabályzatát.
A vállalkozás indulásától, egy üzleti év modellezésével a gyakorlatban alkalmassá válnak egy számviteli információs rendszer elemeinek használatára, értelmezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantervben elõírt gyakorlatok és elõadások órarend szerinti látogatása kötelezõ. A hiányzásokra a TVSZ elõírásai érvényesek. A félévközi jegy megszerzésének feltétele a félév során egy zárthelyi dolgozat megírása és az összpontszám minimum 50%-nak (minimum követelmény elmélet 50%, gyakorlat 50%) az elérése, ill. az órákon elkészítendõ számviteli esettanulmány beadása, a szorgalmi idõszak utolsó elõtti óráján.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetõi számvitel fogalma, tartalma, orientáltsága.
A költségek csoportosításának ismérvei. Az egyes költségcsoportok tartalma és jellemzõi.
A költségek elszámolásának lehetõségei a számviteli törvény alapján.
2. Az összköltség eljárással készülõ eredménykimutatás tételeinek tartalma. A saját termelésû készletek állományváltozása és az aktivált saját teljesítmények tartalma és elszámolása.
3. A forgalmi költség eljárással készülõ eredménykimutatás tételeinek tartalma.
4. A két eredmény megállapítási módszer ráfordításainak összefüggései. A költségnem tartalma.
5. A költségek könyvviteli elszámolásának lehetõségei:
a vállalkozó a költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveli.
6. A költségek könyvviteli elszámolásának lehetõségei:
a vállalkozó a költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveli.
7. A költségek könyvviteli elszámolásának lehetõségei:
A vállalkozó a költségeket elsõdlegesen az 5. költségnemek számlaosztály számláin könyveli, másodlagosan a 6. Költséghelyek, általános költségek és a 7. Tevékenységek költségei számlaosztályok számláin is könyveli.
8. A költségek könyvviteli elszámolásának lehetõségei:
A vállalkozó a költségeket elsõdlegesen az 5. költségnemek számlaosztály számláin könyveli, másodlagosan a 6. Költséghelyek, általános költségek és a 7. Tevékenységek költségei számlaosztályok számláin is könyveli.
9. A költségek könyvviteli elszámolásának lehetõségei:
A vállalkozó a költségeket elsõdlegesen a 6. Költséghelyek és általános költségek és a 7. Tevékenységek költségei számlaosztályok számláin könyveli, másodlagosan az 5. Költségnemek számlaosztály számláin is könyveli.
10. Az önköltség fogalma és kategóriái.
Az önköltségszámítás rendjének kialakítása. A kalkuláció, gazdasági kalkuláció fogalma. A kalkulációs módszerek. A kalkulációs séma, a séma egyes sorainak tartalma.
11. A kalkulációk bizonylati rendje. A kalkulációs idõszak.
Az önköltségszámítás belsõ rendjére vonatkozó szabályzat készítésének célja, tartalma és összeállítása. A szabályzatkészítési kötelezettség.
12. A követett (általános) költségekkel való gazdálkodás. A költséghelyek kijelölése. A költséghelyi költségek tartalma, kimutatásának rendszerei. A közvetett költségek felosztásának lehetõségei.
13. Önálló esettanulmány elkészítése.
14. Pót zh
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A 7. héten egy zh dolgozat megírása és a félév során elkészített esttanulmány alapján kerül kialakításra a félévközi jegy.

A zárthelyi dolgozat módja: írásbeli
A feladatok és az elméleti kérdések megoldása pontozással történik.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A Neptunon kiküldött tájékoztató alapján letölthetõek)