Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 10 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplőit, a vállalkozások irányításának különböző
szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt
helyezünk gazdálkodási folyamatok nyomonkövetésének értelmezésére, a vállalkozás jövedelmének keletkezésére, összetevőinek megismerésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az oktatás személyes részvétellel zajlik, az egyetem által előírt biztonsági feltételek mellett.
A pandémiás helyzet alakulás szerint az oktató jogosult az online oktatásra történő átállást kihirdetni, erről egy héttel az átállás előtt értesíti
a hallgatókat.

Az aláírás feltételei:
1.) A gyakorlat előtti péntek 18 óráig az ELMÉLETI teszt kérdések megoldása, minimum 50%-os szinten. Az ellenőrző kérdések késedelmes teljesítése 3
alkalommal megengedett, a további késedelmek letiltást eredményeznek.
2.) A gyakorlati foglalkozásokon való részvétel. A felvett gyakorlati kurzus látogatása kötelező. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek. A
részvétel ellenőrzése jelenléti ívvel történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél a kapcsolódó
elmélet tananyagában teljes járatlanság tapasztalható. Az elméleti anyag elsajátításának ellenőrzésére, a gyakorlatok első 10 percében, előre
egyeztetett anyagból, röpdolgozat várható. A félév során a röpdolgozatok 50%-át megfelelt szinten kell teljesíteni. A röpdolgozat megfeleltnek
minősül a megszerezhető pontszám 50%-ának teljesítése esetén.
3.) A gyakorlatokra az e-learning (moodle) rendszerbe feltöltött jegyzet 11.fejezetének feladatait mindenkinek magával kell hozni, ennek hiányában
nem értékelhető az órai munka.
4.) Két zárthelyi dolgozat megírása, minimum 50%-ra (külön-külön) a gyakorlati feladatokból a 3. és az 5. konzultáción.
5.) Beadandó házi feladat feltöltése a Moodle-ba a gyakorlati kurzushoz 13. héten pénteken 16 óráig.

Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. E-learning: Számvitel fogalma. A vállalkozás vagyona, a mérleg tételeinek tartalma. Bekerülési érték meghatározása, az általános forgalmi adó. A terv szerinti értékcsökkenés.
1. Gyakorlat: Az éves beszámoló mérlegének összeállítása. Beruházások bekerülési értéke, terv szerinti értékcsökkenés
3. E-learning: Bevétel, ráfordítás, költség fogalma. Eredménykategóriák. Az összköltség eljárással készített eredménykimutatás. A forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás. Eszközök le- és felértékelődésének számviteli elszámolása
2. Gyakorlat: Eredményt növelő és csökkentő gazdasági események besorolása az összköltség eljárással készített eredménykimutatás soraiba. Összefüggés a két eredménykimutatás között. Az aktivált saját teljesítmények szerepe. Eszközök mérlegértéke.
5. E-learning: Könyvvezetés (kettős könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Gazdasági események fogalma, bizonylatolása. Egyszerű gazdasági események rögzítése. Összetett gazdasági események fajtái, hatása a beszámoló tételeire.
3. Gyakorlat: Egyszerű gazdasági események fajtái (4 alap típus), ezek könyvelése. Kettős könyvvezetés (egyszerű gazdasági események)
1.ZH (Mérleg, eredménykimutatás)
7. E-learning: A számviteli szabályozás szintjei, a számviteli politika tartalama. A számviteli információs rendszer elemei és azok tartalma.
4. Gyakorlat: Összetett gazdasági események könyvelése. Az anyagokkal kapcsolatos gazdasági események rögzítése, valamint a mérlegértékre és az eredményre gyakorolt hatásuk.
9. E-learning: A számviteli feladatok és azok tartalma.
5. Gyakorlat: A tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események rögzítése, valamint a mérlegértékre és az eredményre gyakorolt hatásuk.
2. ZH (Könyvelés)
11. E-learning: A könyvviteli zárlat. A főkönyvi kivonat és a beszámoló kapcsolata. A devizás eszközökkel és kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolási szabályok. A számviteli alapelvek.
6. Gyakorlat: A bérszámfejtéssel kapcsolatos bizonylatok, kapcsolódó gazdasági események rögzítése. Az emberi erőforrással kapcsolatos elszámolások mérlegértékre, valamint az eredményre gyakorolt hatása. A közvetlen önköltség. A saját termelésű készletekkel és az árukkal kapcsolatos gazdasági események rögzítése. A mérlegértékre, valamint az eredményre gyakorolt hatásuk.
13. 7. Pót ZH Konzultáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakítása a zárthelyik (2 x 30pont), a házi feladat (10pont) és a vizsgadolgozat (30pont) összpontszáma alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
50-62%-ig elégséges (2)
63-75%-ig közepes (3)
76-88%-ig jó (4)
89-100%-ig jeles (5).
Mind a négy feladatrészből külön-külön el kell érni az 50%-ot.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga az elméleti kérdésekből.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A moodle rendszerbe feltöltve.)
Számviteli törvény
Ajánlott irodalom: Róth - Adorján - Lukács – Veit: Számviteli esettanulmányok 2016
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
dr.Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila: Könyvvezetés és Beszámolókészítés SALDO 2016
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Az ISO 9001:2015 követelményei alapján