Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
 
Előtanulmányi feltételek: Minimum 130 kredit
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók önálló részfeladatok kidolgozása útján ismerjék meg egy valós ipari, és/vagy gazdasági gyakorlati probléma csoportmunkával történő
megtervezésének, szervezésének, megoldásának és bemutatásának (prezentálásának) menetét. Az ipari, a kereskedelmi és a szolgáltató vállalati
igényeknek megfelelően a hallgatók kompetencia alapú készségfejlesztése, elsődlegesen az együttműködés, a csoportban való munkavégzés területén,
valamint az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetése terén.
A munka eredményeként valamilyen gazdálkodó komplex gazdasági elemzésre és stratégiai tervének kidolgozására, vagy egy konkrét vállalati projekt
kidolgozásra, elemzésére, nyomonkövetésére kerül sor. A hallgatók a projektmunka során elsajátíthatják azt a feladatmegoldó képességet, látásmódot,
gondolkodást, amelyet az egyetem elvégzése után leendő munkahelyükön elvárnak majd tőlük.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A csoportok kialakításának és a téma választás határideje az előzetes tantárgyfelvételi időszak utolsó napja. Ezen a napon 12 óráig a konzulens adja
le az I. számú melléklet kitöltött, leellenőrzött, aláírt példányát a Projektmunka intézeti tantárgyfelelősének. Egy oktató maximum 8 projektet
vezethet.
Hallgatói tárgyfelvétel ELŐADÁSRA történő jelentkezéssel történik abban az intézetben, amelyben a konzulens jogviszonyban van. (Ezáltal biztosított,
hogy különböző képzések hallgatói közös projektmunkát készítsenek). Célszerű lenne közös kari kód létrehozása, és ezt a mintatantervben módosítani,
hogy kevesebb kérelmet kelljen a TO-nak kezelni.
A téma és a csoport módosítására a regisztrációs hét második napján 12 óráig van lehetőség a konzulens engedélyével. Ezen a napon a neptun
adminisztrátor (annyi labor csoportot nyit, ahány befogadott projekt van az oktató nevén). (II. számú melléklet)
A regisztrációs hét utolsó napjáig a hallgatók a konzulens által meghatározott sorszámú LABOR kurzust veszik fel.
Témával és konzulenssel nem rendelkező hallgatók a szorgalmi időszak első napján törlésre kerülnek az ELŐADÁS kurzusról.
A hallgatói projekttéma választása után a regisztrációs héten az oktató és a projektcsoport közösen határozza meg azt a 4 témakört (3 db törzstárgy
és 1db gazdasági specializációs tárgy), amelyek a félév során az adott feladatban kidolgozásra kerülnek. Az ütemterv hetenkénti teljesítési
határidővel ellátott 12 részfeladatot tartalmaz (az összesített projektdokumentummal és a prezentációval együtt), amelyek elkészítéséért a csoporton
belül arányosan szétosztva 1-1 hallgató felel (4x 3db feladat).
(III. számú melléklet)
A tantárgyat felvenni utólagos tantárgyfelvétellel nem lehetséges.
Az első héten kutatás-módszertani előadásra kerül sor az egész évfolyam számára.
A hallgatók az elvégzett heti feladatokról munkanaplót vezetnek, amelyet a csoport többi tagja aláírásával igazol. (IV. számú melléklet)
A tantárgynak prezentációval és projekt záró dokumentummal kell zárulnia. A prezentációt célszerű az oktatók és a hallgatók, valamint külső vendégek
nyilvánossága előtt megszervezni intézeti szinten, az intézeti koordinátor közreműködésével.
A heti részfeladatok és a projekt záró dokumentum feltöltésére a Moodle rendszert kell használni.