Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Dr. Bene Andrea; Dr. Nagy Viktor; Horváth Katalin;
 
Előtanulmányi feltételek: Statisztika I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen bonyolultabb statisztikai vizsgálatok elvégzésére, elemzések végrehajtására, összefüggések feltárására és számszerû
kimutatására, következtetések levonására, elõrejelzések készítésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelező a gyakorlatok látogatása, az előadások E-Learning formában kerülnek megszervezésre, ami a Moodle rendszerben követhető.
A hallgató egy zárthelyi dolgozatot ír a szorgalmi időszakban. A dolgozaton 50 pont szerezhető.
A gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket (30%).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mintavételi eljárások. Statisztikai becslések: becslõfüggvényekkel szemben támasztott követelmények.
2. Intervallumbecslés, konfidenciaintervallum rétegzett becslés esetén, minta elemszámának meghatározása.
3. Hipotézisvizsgálat I: elkövethetõ hibák, egymintás próbák (várható értékre, sokasági szórásra, arányszámra),
4. Hipotézisvizsgálat II: kétmintás próbák (két sokaság várható értékének különbségére, két sokasági arányra, két sokasági szórás egyezõségére).
5. Hipotézisvizsgálat III: illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, varianciaanalízis.
6. Kétváltozós korreláció- és regressziószámítás. Többváltozós korreláció- és regressziószámítás.
7. Idõsorok összetevõinek vizsgálata: additív és multiplikatív komponensek, trendszámítás, szezonalitás, korrekciós tényezõk, véletlen tag, elõrejelzések.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A hallgató az előadó illetve a tárgyfelelős oktató egyedi elbírálása alapján többletpontokat szerezhet, ha olyan TDK dolgozatot készít, mely az aktuális félévben kerül benyújtásra és előadásra, valamint hangsúlyosan a tárgy anyagáról vagy annak alkalmazásáról szól (illetve kapcsolódó témakörök). Ez a zárthelyi dolgozaton szerzett pontokhoz adódik. Ez alapján a következők szerint kerül kialakításra az évközi jegy:
0-25 : elégtelen (1)
26-31 : elégséges (2)
32-37: közepes (3)
38-43 : jó (4)
44-50 : jeles (5).
Az elégtelen eredmény (vagy meg nem írt dolgozat) egy alkalommal javítható (illetve pótolható). Ez a félév teljes anyagát tartalmazza, önállóan, egymagában kerül értékelésre, a fentebb leírt pontszámok szerint. Ezek után az érdemjegy a Neptun rendszerbe kerül.
A Neptun rendszerbe bekerült elégtelen évközi jegy egy alkalommal javítható, mely meghirdetett időpontra jelentkezni kell. Az érdemjegy kialakítása mint fentebb.

A számonkérések során csak kék színű toll, számológép (tehát pl. telefon és társai nem) és bejegyzésmentes képletgyűjtemény használható, melyet az oktató szúrópróbaszerűen ellenőriz.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Általános statisztika II. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest, 2010
Ajánlott irodalom: Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest, 2000
Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest, 2002
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár II. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest, 2012
Hunyadi László – Vita László: Statisztika II. (Bologna-Tankönyvsorozat) Aula Kiadó, 2008
Ilyésné Molnár Emese - Lovasné Avató Judit: Statisztika feladatgyûjtemény II. Perfekt, 2006