Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Dr. Bujdosó László;
 
Előtanulmányi feltételek: -Lásd mintatanterv
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Elõsegíteni, hogy a végzett hallgatók a piacgazdasági körülményei között az üzleti élet, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett is helyt tudjanak állni munkahelyükön. A tárgy segítséget nyújt a vezetõi munkakört vállaló mérnököknek, menedzsereknek ahhoz, hogy megismerjék a vezetõkkel szemben támasztott sokrétû feladatot, rendszerszemléletet, a különféle vezetési módszereket, technikákat, az emberi erõforrással való gazdálkodás gyakorlati megoldásait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele az utolsó konzultációs héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése,valamint egy házi dolgozat elkészítése az utolsó órára.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A problémakezelés és a problémamegoldás a menedzsmentben. Rendszerelméleti alapok. A szervezet, mint célorientált rendszer.
Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. A tudományterület fejlõdése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok.
Vezetõi alkalmasság, vezetõi készség. A vezetés funkciói. A vezetõkkel szemben megfogalmazott követelmények.
2. A jövõ irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés.
Vezetési stílusok, vezetés jellemzõi. Vezetési módszerek. A vezetõi ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetõi munkában.
A vezetõk és a beosztottak kapcsolatai. Szervezeti formák.
3. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetõi tevékenység.
Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben.
4. A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment. Projektmenedzsment. Minõségmenedzsment.
5. Innováció menedzsment. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment.
Benchmarking.
Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment. A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány.Vezetõi továbbképzés. Humánmenedzsment.
6. Utolsó konzultáción 45 perces ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A ZH és vizsga feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A dolgozatokban maximálisan 100 pont érhetõ el. A ZH értékelése a következõképpen alakul:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a a vizsgaidõszak 1. héten.
 
Kötelező irodalom: Dr.Szûts István - Dr.Bujdosó László:Menedzsment alapjai.Digitális tananyag 2006 (Hozzáférés kóddal) Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005.
Dr. Kocsis József: Menedzsment mûszakiaknak(Mûszaki Könyvkiadó Budapest, 2000)...
Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005
Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körû minõségmenedzsment, 2005.
Torgensen-Weinstock: A vezetés integrált felfogásban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 1979.
Bartek-Lesi-Bartók-Czakó-Gáspár-Könczöl-Pecze: Vállalati stratégia, Alinea Kiadó,Budapest, 2007
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.