Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók legyenek képesek későbbi munkájuk, feladataik során felmerülő komplex problémákat az emberi tényezők, döntéstámogató módszerek és eszközök
alkalmazhatósága szempontjából elemezni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az egyes témakörökhöz tartozó, önellenőrző tesztek sikeres kitöltése. A tesztek eredménye 51%-tól tekinthető sikeresnek. A tesztek igaz-hamis,
feleletválasztós és kitöltendő feladatokat tartalmaznak. A teszt többször is megoldható. Valamint a laborgyakorlatok keretében önállóan megoldott
feladat deduktív és induktív következtetési eljárással.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Globális áttekintés, tantárgy tudástérképe
2. Adat, információ, tudás összefüggésrendszere
3. A tudás dimenziói, tanulás elmélet
4. Problémamegoldás folyamata, döntés
5. A racionalitás típusai, gondolkodási stratégiák
6. Döntési modellek, heurisztikák
7. Informatika szerepe a döntéshozatalban, tudásalapú technológia
8. Tudásbázisú rendszerek következtetési mechanizmusai, struktúrája
9. Bizonytalanságkezelés
10. Fuzzy logika, fuzzy rendszerek
11. Egyéb informatikai megoldások (GSS, GDDS, TMS, stb..)
12. IKT, DESI elemzése, generációs problémák
13. IKT problémakörei a felsőoktatásban és vállalati innovációban
14. Félév értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A szorgalmi időszak utolsó hetéig a záró teszt sikeres kitöltése. A teszt igaz-hamis, feleletválasztós és kitöltendő feladatokat tartalmaz. A teszt egyszer oldható meg. A félévközi teljesítményt reprezentáló jegy a záró teszt és az önállóan megoldott feladatok eredményének súlyozatlan számtani átlagaként kerül meghatározásra. Megajánlott jegy adható a félévközi teljesítmény alapján. Értékelhetetlen teljesítmény, valamint a TVSZ által meghatározott hiányzások túllépése az aláírás letiltását vonja maga után. Elégtelenre értékelt félévközi teljesítmény esetén pótzárhelyi dolgozat, illetve annak sikertelensége esetén aláírás pótló zárthelyi dolgozat megírására van lehetőség, melyek kizárólag a tananyag elméleti témaköreit tartalmazzák.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Az egyes témaköröknél megadott internetes tartalmak.
Ajánlott irodalom: 1. Anderson, Chris: Így készülnek a TED-előadások – Hivatalos TED-útmutató a nyilvános beszédhez. HVG Könyvek, 2016.
2. Ariely, Daniel: Zseniálisan irracionális – Az ésszerűtlenség nem várt előnyei. HVG Könyvek, 2014.
3. Carr, Nicholas: Hogyan változtatja meg agyunkat az internet? – A sekélyesek kora. HVG Könyvek, 2014.
4. Thaler, Richard: Rendbontók. HVG Könyvek, 2016.
5. Gladwell, Malcolm: Ösztönösen. A döntésről másképp. HVG Könyvek, 2005.
6. Kahneman, Daniel: Gyors és lassú gondolkodás. HVG Könyvek, 2012.
7. Pluhár András: Játékelmélet. Budapest, Typotex Kiadó, 2011.
8. Kahneman, D. (2013). Gyors és lassú gondolkodás. Budapest: HVG Kiadó Zrt.,
9. Szeghegyi Á., Szoboszlai, V. & Velencei J. (2014). Informal Post-Experiential Learning, Acta Polytechnica Hungarica, 11(4) pp. 241-252. Chu,
C-K., Chow, S.S.M.,
10. Anita, Kolnhofer-Derecskei ; Regina, Zsuzsánna Reicher ; Ágnes, Szeghegyi: Travel habits and preferences by generations - does it matter
regarding the state of the art? ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 16 : 1 pp. 29-44. , 16 p. (2019)
11. Jolán, Velencei ; Ágnes, Szeghegyi ; Zoltán, Baracskai ; Beatrix, Bókayné Andráskó:Modeling the intuitive decision-makers mindset ACTA
POLYTECHNICA HUNGARICA (2019) (Jóváhagyott folyóiratcikk
12. Szeghegyi, Ágnes: Az Információs és Kommunikációs Technológiák szerepe az innovatív gondolkodásban In: Péter, Tamás (szerk.) IFFK 2018: XII.
Innováció és fenntartható felszíni közlekedés. Budapest, Magyarország : Magyar Mérnökakadémia (MMA), (2018) pp. 1-6, 6 p.
13. Szeghegyi, Ágnes: Kihívások az Információs és Kommunikációs Technológiák oktatásában. In: Csiszárik-Kocsir, Ágnes; Garai-Fodor, Mónika
(szerk.) Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VIII./1. : Integrált vállalkozásfejlesztési megoldások. Budapest, Magyarország : Óbudai Egyetem
Keleti Károly Gazdasági Kar, (2018) pp. 256-267. , 13 p.
14. Velencei, Jolán ; Szeghegyi, Ágnes: Döntés, közlekedési eszköz beszállítójának kiválasztásáról: egy szakértőrendszer alkalmazhatósága. In:
Péter, Tamás (szerk.) IFFK 2018: XII. Innováció és fenntartható felszíni közlekedés. Budapest, Magyarország : Magyar Mérnökakadémia (MMA), (2018)
pp. 1-5. , 5 p.
15. Tzeng, W-G., Zhou, J. & Deng, R.H. (2014). Key-Aggregate Cryptosystem for Scalable Data Sharing in Cloud Storage. In: IEEE Transactions on
Parallel and Distributed Systems 25 (2): 468–477. doi:10.1109/TPDS.2013.112. ISSN 1045-9219.
16. Skala, K., Davidović, D., Afgan, E., Sović, I. &; Šojat, Z. (2015) Scalable Distributed Computing Hierarchy: Cloud, Fog and Dew Computing.
In: Open Journal of Cloud Computing (RobPub) 2 (1): 16–24. ISSN 2199-1987
17. Retter Gyula, Fuzzy, neurális, genetikus és kaotikus rendszerek, Akadémia Kiadó, 2006
18. Turban, E., Aronson, J. E., Ting-Peng Liang and Sharda, R. (2007) Decision Support and Business Intelligence Systems – Eighth Edition.
Pearson Education, Prentice Hall.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minőségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint