Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 15
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 8 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási cél: A tanulmányok lezárásaként a hallgatók szakdolgozatot készítenek, mely bizonyítja, hogy a hallgató a tanultakat komplex módon egy adott
témával összefüggésben, konstruktív módon használni tudja. Az MSc szakon a szakdolgozathoz tartozó konzultációk száma minimálisan 6, melyet a
hallgató a végzés előtti utolsó két szemeszterben köteles teljesíteni. A harmadik szemeszterben konzultáció formájában (2 alkalom), a negyedik
szemeszterben pedig a „Diplomamunka” c. tárgy felvételével (4 alkalom). A diplomamunka konzulense szakmai iránymutatást adhat a hallgatónak, de nem
a diplomamunka szerkesztője/lektora/társszerzője.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Folyamatos egyeztetés és konzultáció a belső konzulenssel a belső konzulens által meghatározott időpontokban és módon.
- A konzulens által javasolt ütemezésben folyamatos munka a félév során, és a munkának a bemutatása a belső konzulens felé az általa kért
módon és határidőre.
- A Diplomamunkára vonatkozó formai és tartalmi követelményeknek megfelelő dolgozat határidőre történő leadás a szükséges nyomtatványokkal
együtt. Lásd: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Altkov3-18191.pdf

A konzultációk (min. 4 alkalom) elmulasztása miatt a szakdolgozat beadása megtagadható!
- A hallgatónak a konzulens által meghatározott módon és ütemezésben kell a konzultációkon részt venni.
- A formai/tartalmai/szakmai követelmények és/vagy határidők be nem tartása estén a hallgató letiltásra / törlésre kerül, és a tantárgyat újra
fel kell venni, illetve az új határidőknek megfelelően kell eljárni.
A dolgozatírásra a TVSZ és az Ügyrend ide vonatkozó pontjai relevánsak!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A regisztrációs héten, illetve legkésőbb a szorgalmi időszak első hetében ismételt kapcsolatfelvétel az belső konzultációs feladatokat elvégző oktatóval, a téma egyeztetése, pontosítás, és a dolgozat témavázlatának véglegesítése.
2. A "Diplomamunka végleges feladatlap" leadása a GTI titkárságán, október 31-ig (téma pontos címe, a dolgozat tartalmi vázlata) – az ehhez szükséges nyomtatvány a honlapon megtalálható!
http://kgk.uni-obuda.hu/szakdolgozat_zarovizsga
3. Folyamatos konzultációk a konzulenssel.
FIGYELEM: a belső konzulenssel a hallgatónak a konzulens által meghatározott módon és ütemezésben kell találkoznia, amikor bemutatja munkáját, és megbeszélik a további haladási irányt. A konzultációkon való meg nem jelenés illetve a formai/tartalmi/szakmai meg nem felelés miatt a diplomamunka beadása megtagadható!
4. A végleges dolgozat bemutatása a konzulensnek a konzulenssel egyeztetett időpontban és módon. Itt már csak kisebb módosításokra van lehetőség.
5. A konzulensi napló leadásnak határideje (2020. december 15.)! A konzulens által aláírt napló hiányában a hallgató letiltásra kerül!
6. A diplomadolgozat leadása a megadott formai/tartalmi/szakmai követelményeknek megfelelően a konzulensnek a konzulenssel egyeztetett időpontban és módon 2020. december 15-ig
A követelmények részletesen megtalálhatók http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Altkov3-18191.pdf linken.
7. Jelentkezés a záróvizsgára az intézetben, ahol a konzulense dolgozik!
 
Kötelező irodalom: A konzulens által kijelöltek, illetve a saját kutató munka során talált más források!
 
Egyéb segédletek: A diplomamunkához kapcsolódó teendők kivonata: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Altkov3-18191.pdf