Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Biztonságtechnika szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A mikroökonómia
kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodás segítése. A gazdasági
ismeretek elsajátítása révén a műszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott
gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órák rendszeres látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplők jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzői. Egyensúlyi helyzet. Az ár- és jövedelemváltozás hatása az egyensúlyi helyzetre. Ár- és jövedelemrugalmasság.
2. A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer jellemzői. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes.
3. Vállalat, vállalkozási formák. A termelés technikai - gazdasági összefüggései. A termelés költségei. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. A különböző profitfogalmak értelmezése.
4. A piactípusok jellemzői. A verseny jellege és formái különböző piactípusok esetén. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben, valamint monopol- és oligopol piac esetén. A termelési tényezők piacának jellemzői.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgadolgozattal szerzett pontok értékelése a megszerezhető pontok %-ában:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Csiszárik-Kocsir Ágnes: Mikroökonómia mérnököknek, KGK, Elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: P. A. Samuelson - W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó, 2012.
Elek E-Tóth G. - Véghné dr. Vörös M.: Mikroökonómia Példatár, ÓE