Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Prof. Dr. Takács István Oktatók: Prof. Dr. Takács István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgynak nem célja a tárgyévi adóváltozások részletes bemutatása, viszont célja, hogy tárgyalja az üzleti vállalkozások szemszögéből az állam feladatait,
az államháztartás rendszerét és annak költségvetési következményeit (pazarló versus takarékos állam), a költségvetés alrendszereit, a költségvetés szerkezete
és az alrendszerek kapcsolatát, a költségvetés bevételi és kiadási oldalának összefüggéseit: adók, egyéb államháztartási bevételek és a kiadások szerkezetét,
arányait, azok változását a gazdaságpolitika prioritásainak függvényében, az adóterhelés összefüggéseit és a gazdasági szereplők adófizetési hajlandóságát, a
támogatások rendszerét, a közszféra és a magánszféra üzleti együttműködését, a közjavak szerepét és az externáliák gazdaságtanát, az NGO-k és a költségvetés
kapcsolatát, valamint a korrupció összefüggését a költségvetéssel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy oktatása blended formában történik. Az elméleti tananyag a Moodle-ben áll rendelkezésre 12 fejezetre bontva. További feladat 2 magyar és 2 idegen
nyelvű szakcikkből/könyvfejezetből forrásonként 1500 ±100 karakter terjedelmű kivonat készítése. A vizsga módja: vizsga: írásbeli esszé megküldése legkésőbb
meghirdetett vizsgaidőpont kezdete előtt 48 órával; prezentáció időtartama 10 perc, amit további 10 perc időtartamú vita követ
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az állam feladatai, az államháztartás és a költségvetés
Vállalkozás és az államháztartás
Általános jogszabályi keretek
2. Gazdaság- és társadalompolitikai prioritások: a szolgáltató, jóléti állam
Gazdaság- és társadalompolitikai prioritások leképezése a költségvetésben: a költségvetés bevételi és kiadási szerkezete
3. Adózás rendje
Adók és vámok
4. Határokon átívelő gazdaság kihívásai: távolról nyújtható szolgáltatások
Az állam és a magánszféra együttműködése: Public Private Partnership
5. Az állam működés diszfunkciói: a korrupció
A költségvetés tervezés kockázatai: adóterhek, adómorál
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az értékelés összetevői:
• Vizsgateszt: 60%
• Az egyéni feladat (esszé), prezentáció, kérdések (védés): 40%.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga (félévi anyagból 30 kérdéses teszt kitöltésével a Moodle rendszerben, továbbá egyénileg kidolgozott esszétéma írásban benyújtásával, valamint annak
szóban történő prezentálásával és megvédésével)

Vizsga két részből áll, amelyek: vizsgateszt kitöltése a Moodle-ben, valamint témalistából választott téma 12-15 oldal terjedelmű esszé jellegű kidolgozása
(min. 10 magyar és idegen nyelvű, nem tananyag forrás feldolgozásával); valamint 10 perc időtartamú szóbeli prezentációja (ppt vagy Prezi használatával)
 
Kötelező irodalom: Lentner Cs. (2013): Közpénzügyek és államháztartástan. SALDO Kiadó. Budapest. 342 p
Ajánlott irodalom: Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Pénzügyi Szemle, Portfolio.hu, Heti Világgazdaság) előadásokon ajánlott cikkei.
Cullis, J. - Jones, P. (2003): Közpénzügyek és közösségi döntések. Aula Kiadó, Budapest. 658 p.
Belyó P. (2008): A rejtett gazdaság természetrajza, SALDO, Budapest, 254 p.
Takács I (szerk.) (2008): Műszaki fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonyságának mérése (OTKA K63231 kutatás). Gödöllő: Szent István
Egyetemi Kiadó,. 253 p. (ISBN:978-963-269-075-9)
Takács-György K , Kurunczi-Orosz I , Takács I (2008): Some experiences of PPP-projects in Hungarian higher education. OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE
3:(39) pp. 71-81.
Takács I , Csapodi P , Takács-György K (2011): Corruption as a deviant social attitude. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 2011:(1) pp.
27-43.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000