Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kiss Mariann;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A gazdaság
makroökonómiai jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodás
segítése.
A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadások és a gyakorlatok nem különülnek el, így a részvétel kötelező
A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
Egy összefoglaló zárthelyi dolgozat megírása 12. héten VAGY az aktuális témához tartozó dolgozatok megírása kéthetenként az évközi jegyért
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makrogazdasági alapfogalmak és folyamatok I.
A makroökonómia alapösszefüggései, alapfogalmai. A makrogazdasági szereplők jellemzői. Makrogazdasági körforgás, a jövedelemáramlás számviteli modellje.
2. A Makrogazdasági alapfogalmak és folyamatok I. ea témájához kapcsolódó feladatok + megoldások
3. Makrogazdasági alapfogalmak és folyamatok II.
A makrogazdasági teljesítmények mérése, a mérés problémái. Az SNA mutatók
4. A Makrogazdasági alapfogalmak és folyamatok II. ea témájához kapcsolódó feladatok+ megoldások
5. Pénz és bankrendszer
A pénz és a pénzhelyettesítők; pénzfunkciók. Pénzteremtés a modern bankrendszerben. Pénzkereslet és pénzkínálat
6. A Pénz és bankrendszer ea témájához kapcsolódó feladatok + megoldások
7. Egyensúly és egyensúly-hiány a makrogazdaságban
A fogyasztási kereslet tényezői, az egyensúlyi jövedelem kialakulásának folyamata. A pénzkínálat szabályozása kétszintű bankrendszerben. Az infláció. Az infláció okai, költségei, típusai. Stagfláció és defláció. A munkanélküliség típusai, mérése. A foglalkoztatottság, a foglalkoztatási válság.
8. Az Egyensúly és egyensúly-hiány ea témájához kapcsolódó feladatok + megoldások
9. Növekedés és ciklikusság
Gazdasági növekedés, a növekedés feltételei. A növekedés tényezői, csoportosításuk. A munkával kapcsolatos növekedési tényezők és szerepük a kibocsátás növelésében. A tőkével kapcsolatos növekedési tényezők és szerepük. A technikai haladás szerepe a gazdasági növekedésben.
Gazdasági ciklusok. Az akcelerátor és a multiplikátor-hatás.
10. A Növekedés és ciklikusság ea témájához kapcsolódó feladatok + megoldások
11. Az állam gazdasági szerepe
A gazdaságstabilizáció és gazdaságpolitika lényege. Az állam feladatai tiszta piacgazdaságban. Az állami beavatkozás a vegyes gazdaságokban. Az állami beavatkozás eszközrendszere. Az állami tulajdon. Költségvetési politika, monetáris politika lényege és eszközei.
12. Az állam gazdasági szerepe ea témájához kapcsolódó feladatok + megoldások
13. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tárgy lezárása évközi jeggyel történik, amit kétféleképpen szerezhetnek meg:
1. Félév végén a Moodle rendszerben online tesztet írnak a féléves anyagból. A teljesítéshez a tesztpontok 50%-a szükséges. A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése (megszerzett pontok %-a)
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles

2. Kéthetente csak az adott témából írnak tesztet és az elért eredményeket összegezzük. A teljesítéshez a tesztpontok 50%-a szükséges (az összes pontszám 50%-a, azaz nem szükséges minden héten elérniük azt).

Ha valakinek a kétheti tesztekből nem sikerül elérni a teljesítéshez szükséges eredményt, akkor az 1.) pontnak megfelelő módon is próbálkozhat.
 
Kötelező irodalom: Horváth István Makroökonómia mérnököknek ÓE-KGK 4044 Budapest, 2015.
Moodle-ba feltett oktatási anyagok
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2012