Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Kárpáti-Daróczi Judit;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a vállalati stratégia eszköztárát, képet kapjanak a stratégiai tervezés fontosságáról és az elsajátított
ismeretek segítségével képesek legyenek aktívan részt venni a stratégiai menedzsment folyamatában.
A tantárgy a stratégiai és üzleti tervezés cél és eszközrendszerét ismerteti meg a hallgatókkal. Bemutatja a külső és belső feltételek, valamint az
érintettek céljainak feltárására irányuló technikákat. A stratégiai szemlélet megismerése és elsajátítása által a hallgatók képessé válnak a
jelenlegi turbulens környezeti változásoknak megfelelő, illetve azokhoz alkalmazkodni kívánó stratégiák elemzésére és értékelésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy kiselőadás, vagy beadandó a félév elején kiosztott témából (az értékelés 40%-át adja)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A stratégia alapjai, történeti áttekintés
2. A stratégiai tervezés rendszere.
3. Külső környezet vizsgálata (PESTEL, Porter)
4. Vállalatok alapvető felépítése, belső tényezők
5. Stakeholder szemlélet - vállalati felelősség
6. Probléma és célfa, vállalati misszió és vízió
7. SWOT módszer és Porter üzleti stratégia modellje
8. Logikai keretmátrix
9. Termékéletgörbe, vállalati portfólió
10. BSC
11. Nemzetközi trendek a SÜTI-ben
12. Stratégiai akciók és változásvezetési stratégiák
13. Üzleti terv fogalma, felépítése, funkcionális stratégiák
14. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli (az értékelés 60%-át adja)
 
Kötelező irodalom: Balaton Károly - Tari Ernő: Stratégiai és üzleti tervezés - Stratégia, tervezés, módszerek – Akadémiai Kiadó 2014
Ajánlott irodalom: Jelen Tibor – Mészáros Tamás: Tervezés – Bologna Tankönyvsorozat AULA 2008.
Barakonyi Károly - Stratégiaalkotás I. Stratégiai tervezés - Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002
 
Egyéb segédletek: Elõadás prezentációk