Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Villamosmérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a legfontosabb közgazdasági elmélet és módszertan döntésorientált megközelítésű gyakorlati alkalmazására készülnek fel, megismerve a
legfontosabb piacgazdasági kategóriákat, működési sajátosságaikat, kiemelve az egyéni, vállalati döntésekkel a kapcsolatukat. Az előadásokon a
vezetői döntéseket alátámasztó, segítő módszerekkel való ismerkedés történik, a gyakorlatokon különböző üzleti szituációk megoldása valósul meg,
amely magába foglalja az esetpéldák feldolgozását, gyakorlati kalkulációk, modell számítások elkészítését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítése kollokvium jegy megszerzésével valósul meg. A Moodle-ben található Üzleti gazdaságtan vázlatok és választható témalista alapján
egyéni feladatok megoldása a követelmény. A vizsga formája írásbeli vizsga. A gyakorlatok online MS Teamsben lesz megtartva.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Üzleti vállalkozás - vállalkozás, piac, körenyezet
Gyakorlat: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák)
2. Előadás: Vállalkozás működése, állam szerepe
Gyakorlat: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák)
3. Előadás: Termékpálya, értéklánc
Gyakorlat: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák) - számítási feladatok I.
4. Előadás: Költség, önköltség - költséggazdálkodás
Gyakorlat: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák, fedezet) - számítási feladatok II.
5. Előadás: Vállalati döntések, vállalkozási formák
Gyakorlat: relatív fedezet
6. Előadás: Versenykörnyezet hatása az egyéni vállalati döntésekre. KKV, családi vállalkozás
Gyakorlat: Készletgazdálkodás
7. Előadás: Vállalati erőforrások, tulajdonságok. Controlling
Gyakorlat: Egyéni feladat, témaválasztás, esettanulmány, Beszerzési feladat
8. Előadás: Tárgyiasult erőforrások - működés feltételrendszer kapcsolata I.
Gyakorlat: Tárgyi eszközgazdálkodási feladatok (beruházás, üzemfenntartás) I. Cost and profit analysis
9. Előadás: Tárgyiasult erőforrások - működés feltételrendszer kapcsolata II.
Gyakorlat: Tárgyi eszközgazdálkodási feladatok (termelési szerkezet és beruházás kapcsolódások) II.
10. Előadás: Nem tárgyiasult erőforrások - működés feltételrendszer kapcsolata I. (humán erőforrás, innováció)
Gyakorlat: Prezentáció I.
11. Előadás: Nem tárgyiasult erőforrások - működés feltételrendszer kapcsolata II. (információ), szerepe a stratégiában
Gyakorlat: Zh
12. Előadás: Stratégiaalkotás (sajátosságai a kkv-k esetében)
Gyakorlat: Prezentáció II.
13. Előadás: Társadalmi szerep, társadalmi felelősségvállalás, üzleti etika
Gyakorlat: Pótzh
14. Előadás: Vállalati tevékenységek - gazdálkodás
Gyakorlat: Prezentáció III.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás: 11. hét zh legalább 50%-os teljesítése ( moodleben 11. hét szerda 13:30tól); Pótzh 2 héttel később, 13. hét. (max.50pont) + esszé írása 5-10 oldal (max.50pont)
Zh tartalma: órai anyagok, megadott szakirodalom fejezetek és gyakorlati példák. (elmélet + példamegoldás; 50+50%)
Esszé: Választható téma, lista alapján
Prezentáció vállalható megadott témákban, ezzel plusz pont szerezhető a zh eredményéhez (max.20pont) (ennek ideje: 10., 12. , 14., hét gyakorlati óra)
Megajánlott jegy: 62% feletti eredménnyel: 62-74% közepes, 75-87% jó, 88-100% jeles
Vizsga: tantermi , írásbeli
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag -előadások vázlata (ppt)
Kaplan, R. S. – Atkinson, A. A.: Vezetői üzleti gazdaságtan. Panem Business Kft., E-book Budapest, (ill. papír: 2003 (ISBN 963 545 375 2))
Ajánlott irodalom: Szikora P. Vállalkozásgazdaságtan szöveggyűjtemény; Anthony, R. N.–Govindarajan, V.: Menedzsmentkontroll-rendszerek. Panem Könyvkiadó Kft.,
Budapest, 2009 (ISBN 978-963-545-512-6); Turčeková,N. – Svetlanská, T. – Takács I. (2016): Business Economics – International V4 Studies. Nitra.
International Visegrad Fund´s, Visegrad University Studies Grant No. 61200004. 109. p; Sadov, R. - Takács-György, K. (2016): Selected chapters from
Strategic Management. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad University Studies Grant No. 61200004. ISBN 978-80-552-1509-9. 86. p; Takácsné
György K, Takács I (2014): Jellemző-e a stratégiai gondolkodás az Észak-magyarországi régió kkv-szektorában?. Competitio 13:(1) pp. 88-100.
Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Figyelő, Heti Világgazdaság, Vezetéstudomány, Competicio, Harvard Business Press) előadásokon ajánlott
cikkei.