Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Karay Tivadar;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató ismerje meg azt a gazdasági környezetet, amelyben üzleti tevékenységet fog folytatni. Készüljön fel azokra a helyzetekre, amelyekben
döntésének helyességét etikai szempontoknak kell meghatározniuk.

Tematika: Általános etika. A vállalkozások társadalmi felelõssége. Üzleti erkölcs normarendszere. Az üzleti élet alapelvei. Hazai üzleti
erkölcsi
viszonyok.
Nemzetközi üzleti élet etikája. Szaketikák (ökológia, reklám, biztosítás, adó, bank, tõzsde). Üzleti lobbik, globalizáció.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat sikeres megírása az utolsó oktatási héten.
Házi feladat önálló kidolgozása (értékelés, elemzés) az oktatóval e-mailben egyeztetett témában, valamint az oktató által meghatározott
idõpontban
hallgatói
kiselõadás tartása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Propaganda, agymosás. A propaganda eszközei, figyelemelterelés, kognitív disszonancia. A hitelesség megteremtése.
2. Reklám, reklámtrükkök. Tárgyalás, tárgyalási hibák, trükkök, szerzõdés. Meggyõzés.
3. Jog és erkölcs. A szabályok eredete. Jogkövetés.
4. Fenntarthatóság, gazdaságosság és ökonomizmus.
5. Gazdaság, gazdaság és erkölcs, jólét és a gazdasági növekedés összefüggései. A gazdaság szereplõi.
6. Az adózás etikája. Morál, adófizetõ, állam, az adózó problémái, a mai magyar adórendszer jellemzõi.
7. Termelés, termelõeszközök. Fenntartható munkabeosztás.
8. Fogyasztói kultúra, fogyasztói szokások. A fogyasztói stílus önnfenntartó jellege. Alkalmazkodás: energia, jólét, intézményrendszer.
9. Fenntartható fejlõdés és tervei. Római Klub, Tervek célok és eredmények.
10. Kapitalizmus egykor és ma. Smith, Ricardo elmélet. A pénz keletkezése. A kamat tilalma. Pénzkezelés.
11. A mérnöki munka etikája.
12. Etika az informatikában. Jog területek.
13. Közbeszerzés és biztosítás. Biztosítási etika, biztosítási törvény. MABISZ Etikai Kódex.
14. Összefoglalás. ZH írás.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH és a házi feladat teljesítése. A félévet lezáró jegy számítása a következõk alapján történik: ZH 50%, házi feladat 50%.
 
Kötelező irodalom: Legeza László: Mérnöki etika. BMF, Budapest, 2013. http://www.gbi.bgk.uni-obuda.hu/oktatas/segedanyagok/so/Mernoki_etika_2013.pdf
elõadások anyaga
Ajánlott irodalom: Angyal Ádám: Vállalatok társadalmi felelõssége, felelõs társaságirányítás. Kossuth Kiadó, Budapest, 2009; Anthony R. Pratkanis - Elliot
Aronson:
A
rábeszélõgép.
Tóth Gergely: A Valóban Felelõs Vállalat. Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET), 2007
http://www.kovet.hu/sites/default/files/knowledge/vfv_hu_0.pdf