Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Ulrich Langanke Oktatók: Dr. Ulrich Langanke;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A gazdaságban és a vállalatok profitorientált mûködésében, valamint az egyéni érdek érvényesítésben szerepet játszó kommunikációs helyzetek értelmezésének és kezelésének elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Csapat munka (min. 2, max. 3 fõ) 8 "gyakorló kérdések" kidolgozása. A feladatokat a ppt elõadási anyag tartalmazza, amelyet a félév kezdetén a hallgatóknak kiküldenek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az emberi kommunikáció értelmezése és összefüggésrendszere. A kommunikáció célja. Kommunikáció és az emberi szükségletek kapcsolta. A kommunikáció sajátossága és változékonysága. Verbális és non verbális jelzések, személyes jellemzõk. Kommunikációs zavarok, zajok. Önismeret-emberismeret, kommunikációs önismeret. A stílus. Szimpátia, empátia, elõítélet szerepe a kommunikáció folyamatába.
Egyéni és csoportos gyakorlatok.
2. A vállalatok kommunikációs aspektusai. A vállalat technikai és szociális alrendszerei. Vállalati belsõ kommunikáció célja és haszna. Formális és informális kommunikációs rendszerek. Vállalati kultúra és kommunikáció. Hatékonyság és kommunikáció összefüggése. � jó munkahely� Egyéni és csoportos gyakorlatok.
3. Érzelmi intelligencia jelentõsége a munkahelyeken. Az érzelmi intelligencia fogalma, összetevõi. Munkahelyi játszmák. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
4. A kompetencia jelentõsége és szerepe. Ki a jó alkalmazott. Kommunikáció és kompetencia. Állásinterjúk vállalati és egyéni szempontból. Viselkedés a munkahelyeken. Karrier utak és lehetõségek. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
5. A kompetencia jelentõsége és szerepe. Ki a jó alkalmazott. Kommunikáció és kompetencia. Állásinterjúk vállalati és egyéni szempontból. Viselkedés a munkahelyeken. Karrier utak és lehetõségek. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
6. Teljesítmény és motiváció. A motiváció fogalma. Motiváció és szükségletek. Az ösztönzés és motiváció kommunikációs technikái.
7. Egyéni és csoportos gyakorlatok. Együttmûködés és verseny a csoportokban. A konfliktus. Konfliktuskezelési technikák. Meggyõzés és befolyásolás. Egyéni és csoportos gyakorlatok.
8. ZH
9. Esettanulmányok: Az interkulturális üzleti kommunikáció mint döntõ faktor a versenyszférában
10. A sikeres globális együttmûködés kommunikációs elemei, titkai. Az üzleti kommunikációt meghatarozó faktorok: mobilitás, (nemzetközi) teamwork, jogi és biztonsági aspektusok, customer service, corporate identity, IT-háttér
11. A kommunikáció kognitív és neuropszichológiai alapjai
12. Kommunikáció: a személység tükre vagy álarca? Memória, agy, érzékelés, objektivitás, valóság, asszociatív hálózat
13. Az én és a többiek: Horizontális/vertikális individualista kultúrák, horizontális/vertikális kollektivista kultúrák
14. Személységi profilok, tudatbázisú döntéstámogatás (KBDSS), Személységi fejlesztési tervek (PDP), az ember értékelése, kommunikáció mint �oft skill�
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladat megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendõk. A feladatok elméleti (1. ZH) és gyakorlati (2. ZH) jellegûek. A ZH és vizsgadolgozatban maximálisan 50 pont érhetõ el. A zárthelyi és vizsga értékelése következõképpen alakul: 0 �50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 �74 %: közepes (3); 75 �86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetõség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Klein B.& Klein S. (2000): A szervezet leke. EDGE
Goleman, D (2000): Érezelmi intelligencia a munkahelyeken. EDGE
Ulrich Langanke (2009): Üzleti Kommunikáció II: ppt-prezentáció.
Ajánlott irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció BMF
Bolten, J. & Ehrhardt, C. (eds.) (2003): Interkulturelle Kommunikation. Texte und Übungen zum interkulturellen Handeln. Sternenfels (német/angol)
Pinker, S. (1994): The Language Instinct. How the Mind Creates Language. New York (angol)
Wardhaugh, R. (1995): Szociolingvisztika. Pléh Csaba által feldolgozott. Budapest: Osiris
Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (2002): Munka és kommunikáció német-magyar teamekben
Sedikides, C. & Brewer, M.B. ( 2001): Individual Self, Relational Self, Collective Self. Philadelphia/PA (angol)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.