Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja a külkereskedelemmel kapcsolatos alapfogalmak megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):

Az órákon való rendszeres és aktív jelenlét online
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
3. A külkereskedelem története és gazdaságtana, a nemzetközi kereskedelem jelentősége
5. A kereskedelempolitika típusai, eszközrendszere, a külkereskedelmi ügylet sajátosságai
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli dolgozat
50 darab tesztfeladat megoldása
Minimum 50%-os teljesítmény elérése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):

Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Varga János (2016): Külkereskedelmi ismeretek a globalizálódó világban, Óbudai Egyetem, egyetemi jegyzet, Budapest
Ajánlott irodalom: Constantinovics, M., Sipos, Z. (1999): Külkereskedelmi technika - külpiaci kockázat, felsőfokú külkereskedelmi ismeretek a korszerű piacgazdaság számára, Aula
Kiadó, Budapest
Constantinovics, M., Sipos, Z. (2014): Nemzetközi üzleti technikák, Akadémiai Kiadó, Budapest
Fojtik, J., Takács, B. (2008): Nemzetközi üzleti tevékenység: alapismeretek. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Carbocomp Nyomda, Pécs
Kotler, P. (2004): Marketing-menedzsment - Elemzés, tervezés, végrehajtás és ellenőrzés. 9. kiadás. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiad Kft., Budapest.
Kozár, L. (2011): Nemzetközi áru- és tőzsdei kereskedelmi ügyletek. Szaktudás Kiadó Ház Zrt., Budapest
Sándorné, Ú. É. (2004): Nemzetközi elszámolások, Perfekt Kiadó, Budapest
Törzsök, É., Sájer, I. (2008): Külkereskedelmi ügyletek lebonyolítása, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest