Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Bogáth Ágnes;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozás gazdaságtan I.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 6 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelõ
elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH az utolsó elõadáson
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása. Tárgyi eszköz gazdálkodás. Forgó eszköz gazdálkodás. Amortizáció. Készletszámítások.
2. Munkaerõ gazdálkodás. Gazdaságosság fogalma, mérése. Jövedelmezõségi, gazdaságossági számítási feladatok.
3. Beruházás gazdaságossági számítások. Beruházás gazdaságossági számítási feladatok I. II. Költségszámítás. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban. Költségszámatás, kalkuláció. Vállalati mérleg bemutatása, elemzése. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
ZH az utolsó elõadáson. Pót ZH a szorgalmi idõszakban, és félévközi jegy pótló vizsga a vizsgaidõszak elsõ 10 napjában. A jegy végeredményébe az évközi munka beszámít.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Francsovics A. - Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. Óbudai Egyetem, Budapest, 2018. ISBN 978-963-449-080-7
Dr. Francsovics Anna, Dr. Kadocsa György, Dr. Lazányi Kornélia: Vállalkozásgazdaságtan gyakorlatok. Óbudai Egyetem, Budapest, 2018. ISBN 978-963-
449-079-1
Ajánlott irodalom: Francsovics A., Kadocsa Gy. (2013): Vállalati gazdaságtan. Amicus, Budapest
Kadocsa Gy. (2011): Gyakorlati üzemgazdaságtan. Amicus, Budapest
Chikán A. (2008): Vállalatgazdaságtan. KJK-Aula, Budapest
Chikán A., Demeter K. (2006): Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. Aula, Budapest
Dransfield, R. (2014): Business economics. Routledge, Abingdon
Katona, F. (2015): Magyar kisvállalkozások marketingtervezési gyakorlata. TAYLOR: GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIRTUÁLIS INTÉZET
KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 7:(1-2) pp. 169-176.
Katona, F. (2013): Termékpolitikai döntések vizsgálata, különös tekintettel a KKV szektor innovációs tevékenységére. In: Nagy, I. Z. (szerk.)
Vállalkozásfejlesztés a XXI. században III.: tanulmánykötet . 260 p. Budapest: Óbudai Egyetem, pp. 117-128.