Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozásgazdaságtan I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem
elõtt
tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett. Tematika: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása és megtérülése.
Forgóeszköz
gazdálkodás. Munkaerõ gazdálkodás. Gazdaságosság fogalma, mérése, költségek számítása. Termelésirányítás és gazdaságosság. Beruházás
gazdaságossági vizsgálatok. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Röpdolgozat az elméleti anyagból minden gyakorlati foglalkozáson lehetséges!
11.12. ZH
13.14. Pót ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása
Gyakorlat: Erõforrás gazdálkodás
2. Elõadás: Tárgyi eszköz gazdálkodás
Gyakorlat: Értékcsökkenés számítás
3. Elõadás: Forgó eszköz gazdálkodás
Gyakorlat: Forgóeszköz számítás
4. Elõadás: Munkaerõ gazdálkodás
Gyakorlat: Létszámtervezés
5. Elõadás: Gazdaságossági vizsgálatok
Gyakorlat: Költségszámítás, kalkuláció
6. Elõadás: Termelésirányítás és gazdaságosság
Gyakorlat: Beruházás gazdaságossági számítások
7. Elõadás: Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban
Gyakorlat: Likviditás számítás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A évközi jegy kialakításának módszere: Az elméleti és gyakorlati számonkérések legalább 60 %-os teljesítése kell az elfogadáshoz, az értékelés iránymutatása: a 70-80-90% küszöbértékhez kapcsolódóan 3-4-5 érdemjegy érhetõ el.
A pótlás módja: lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Francsovics A. - Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. Óbudai Egyetem, Budapest, 2018. ISBN 978-963-449-080-7
Dr. Francsovics Anna, Dr. Kadocsa György, Dr. Lazányi Kornélia: Vállalkozásgazdaságtan gyakorlatok. Óbudai Egyetem, Budapest, 2018. ISBN 978-963-
449-079-1
Ajánlott irodalom: Francsovics A., Kadocsa Gy. (2013): Vállalati gazdaságtan. Amicus, Budapest
Kadocsa Gy. (2011): Gyakorlati üzemgazdaságtan. Amicus, Budapest
Chikán A. (2008): Vállalatgazdaságtan. KJK-Aula, Budapest
Chikán A., Demeter K. (2006): Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. Aula, Budapest
Dransfield, R. (2014): Business economics. Routledge, Abingdon
Katona, F. (2015): Magyar kisvállalkozások marketingtervezési gyakorlata. TAYLOR: GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIRTUÁLIS INTÉZET
KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 7:(1-2) pp. 169-176.
Katona, F. (2013): Termékpolitikai döntések vizsgálata, különös tekintettel a KKV szektor innovációs tevékenységére. In: Nagy, I. Z. (szerk.)
Vállalkozásfejlesztés a XXI. században III.: tanulmánykötet . 260 p. Budapest: Óbudai Egyetem, pp. 117-128.