Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Napjaink egyik alapélménye, hogy lépten-nyomon gazdasági döntéseket is kell hoznunk. A rossz döntés(eke)t úgy egyéni, mint szervezeti szinten is a
pénzünk bánja. Bármely szinten is nézzük, a befektetési, beruházási döntések két kardinális kérdése: 1. a pénz idõértékével való kalkulálás és 2. a
kockázatok kezelése. A félév során hétköznapi problémákból kiindulva kvantitatíven a pénz idõértékével és kvalitatíven a kockázati tényezõkkel
foglalkozunk.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi 10. hét
Házi dolgozat megírása és prezentálása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénz idõértékének problematikája Kamat, hozam, kamatláb, hozamláb A kamatszámítás módszerei: egyszerû kamatszámítás, kamatos kamatszámítás, folyamatos kamatszámítás Nominális- és effektív kamatláb Az infláció figyelembe vétele a hozamszámításban
2. Jelen- és jövõértékszámítás Kamatszámítás kontra diszkontálás A diszkontláb meghatározása – piaci-, alternatív, belsõ kamatlábak fogalma
3. Járadékszámítás – speciális pénzáramok Annuitás, annuitásfaktor, örökjáradék, növekvõ örökjáradék Az annuitás jelen és jövõértéke
4. A befektetések és a beruházások fogalma, jellemzõi és a döntések csoportosítása. Statikus és dinamikus beruházásgazdaságossági számítások és alkalmazásuk.
5. A befektetések, beruházások mutatókkal való megítélése. Gazdaságossági mutatók: megtérülési idõ, diszkontált megtérülési idõ, nettó jelenérték mutató (NPV), profit index (PI), belsõ megtérülési ráta (IRR) A mutatók elõnyei, hátrányai, az alkalmazások korlátai. Az IRR mutató problémái.
6. Befektetés kötvénybe Kötvények hozama és árfolyama
7. 1. zárthelyi
8. Befektetés részvényekbe Részvények fajtái Részvények hozama, árfolyamuk meghatározása
9. Az eltérõ tulajdonságú értékpapírokba való befektetés. A portfolió fogalma, jellemzõi, kapcsolódó számítások Befektetés portfolióba. A portfolió hozama, kockázata.
10. A beruházások finanszírozása – Finanszírozás belsõ forrásból. Finanszírozás külsõ forrásból. Speciális finanszírozás – lízing alkalmazása.
11. Tõkejavak árazási modellje Befektetõk által elvárt hozam A piaci kockázat meghatározása és kezelése
12. A gazdálkodás hatékonyságnak a vizsgálata A tõkeáttétel fogalma, fajtái. Forgóeszközökbe történõ befektetés.
13. 2. zárthelyi
14. Pót zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pót ZH a 14. héten
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Esszészerû kérdésekre és gyakorlati feladatokra adott válaszok alapján.
Házi dolgozat készítése és prezentálása.
Az órai munka beleszámít az értékelésbe.
 
Kötelező irodalom: Damodaran, A (2006): Befektetések értékelése. Panem, Budapest
Brealy, R. A., Myers, S. C. (2011): Modern vállalati pénzügyek. Panem, Budapest
Katona F. (2007): Befektetési és értékpapír-piaci ismeretek. Fõiskolai Kiadó, Dunaújváros
Gyulaffy B.-né, Katona F. (2007): Vállalati pénzügyek példatár. Fõiskolai Kiadó, Dunaújváros
Gyulaffy B.-né (2005): Vállalkozások pénzügyei. Fõiskolai Kiadó, Dunaújváros
Stanyer, P. (2008): Befektetés. HVG Könyvek, Budapest