Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Szűcs Diána;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozás gazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a szervezetek működésének az egyén és a csoport szempontjából történő megismerése. A hallgatók az e-learninges előadások során
megismerik a szervezeti magatartás témaköreit, és a Moodle rendszerben meghatározott feladatokkal a félév során folyamatosan bizonyítják a
jártasságukat a témában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. a Moodle rendszerben szereplő feladatok legalább 60%-os teljesítése
2.az AVR (alternatív vizsgáztató) rendszerben szereplő tesztek 100%-os teljesítése (https://portal.kgk.uni-obuda.hu/vizsga/)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Egyén a szervezetben
-önismeret
-kreativitás
2. Csoportok a szervezetben
-csoportszerepek
-kultúra
3. Szervezeti folyamatok
-motiváció
-leadership elméletek
4. Konfliktus
- konfliktuskezelés
- kommunikáció
- érzelmi munka
5. Személyes időgazdálkodás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az AVR rendszerben szereplő tesztek 100%-os teljesítése az aláírás feltétele (https://portal.kgk.uni-obuda.hu/vizsga/)
Féléves megajánlott jegy: AVR tesztek és Moodle feladatok
 
Kötelező irodalom: Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK Kerszöv, 2001
Tóth-Bordásné Marosi Ildikó, Bencsik Andrea: Szervezeti magatartás avagy a bizalom ereje, UNIVERSITAS GYÕR Nonprofit Kft., 2012
Ajánlott irodalom: Barabási Albert-László: Behálózva, Libri Kiadó, 2003
Elliot Aronson: A társas lény, Akadémiai Kiadó, 2008
Hámori Balázs: Érzelem-gazdaságtan, Kossuth Kiadó, 1998
Dobák Miklós - Antal Zsuzsanna: Vezetés és szervezés, Szervezetek kialakítása és működtetése, Akadémia Kiadó, 2013