Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Szűcs Diána;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozás gazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vezetés és szervezés elméletének és gyakorlatának áttekintése.
A szervezeti formákhoz, illetve szervezeti koncepciókhoz kapcsolódó különböző szervezési módszertanok és vezetési megközelítések összehasonlítása.
Klasszikus szervezési és vezetési megközelítések – Szervezés és vezetés az ókorban – Tudományos vezetés – Emberközpontú vezetés - Vezetés és
szervezés a nyílt-rendszer koncepció tükrében.
Modern vezetési megközelítések. Szervezeti formák, és kapcsolatuk a vezetéssel – szervezeti formákhoz kapcsolódó vezetési feladatok, konfliktus
források. Kontrolling – teljesítménymérés – Teljesítmény szintjei – Értékelési nehézségek.
Stratégiai üzleti egységek – CC - RC – PC. Menedzsment koncepciók - Management by Objectives, Management by Exception, Management by Delegation,
Management by Systems. Stratégiai menedzsment – Stratégia-Taktika – Operatív vezetési feladatok. Innováció menedzsment – változás, megújulás –
Innováció típusai. Projektmenedzsment.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A Moodle rendszerben szereplő feladatok legalább 60%-os teljesítése
Az AVR rendszerben szereplő tesztek 100%-os teljesítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. E-learning előadások témái:
Szervezésmódszertan alapjai
A különböző szervezési rendszerek és szervezeti struktúrák illeszkedése
Vezetéselméletek
Kontingencialista megközelítések
Kreatív döntéshozatal
Csoportdinamika
Kommunikáció szerepe a szervezetekben
A motivációelmélet alapjai
A változás és a motiváció kapcsolata
A kontrolling mint stratégiai eszköz
2. Kontakt gyakorlat témái:
A vezetés-szervezés alapjai
Vezetéselméletek
Csoportok a szervezetben
A motivációelmélet alapjai
Változásmenedzsment
 
Kötelező irodalom: Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Budapest : Közgazdasgi és Jogi Könyvk., 2000
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetése, Budapest, Aula Kiadó 2004