Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A Vállalkozás alapítás tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a vállalkozói lét és a vállalkozások alapvetõ premisszáival.
Felmérik, hogy saját attitûdjük, személyiségük alkalmassá teszi-e õket egyénileg, vagy csoportosan vállalkozás alapítására, illetve hogy mely
területen kell
még fejlõdniük.
Segítséget és iránymutatást kapnak egy konkrét vállalkozási ötlet kidolgozásához.
Módjuk nyílik a korábbi tantárgyaik során elsajátított ismereteiket egy konkrét üzleti terv keretében összegezni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy egy csoportos házi dolgozat eredményeként alakul ki
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A vállalkozó és a sikeres vállalkozás.
Gyakorlat: Vállalkozói kompetenciák felmérése
2. Elõadás: Az üzleti terv
Gyakorlat: Az üzleti terv alapkövetelményei
3. Elõadás: A vállalkozás alapvetõ folyamatai
Gyakorlat: Saját vállalkozási ötlet megfogalmazása
4. Elõadás: Vállalkozások kezdeményezése - helyzetfeltárás
Gyakorlat: Piaci helyzet vizsgálata az üzleti ötlet kapcsán
5. Elõadás: Vállalkozások alapítása - célkijelölés
Gyakorlat: Funkcionális tervek I.
6. Elõadás: Alapvetõ vállalkozási formák
Gyakorlat: Funkcionális tervek II.
7. Elõadás: Hallgatói beszámolók
Gyakorlat: Minimum teszt
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Csoportos házi dolgozat beadása.
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy. (2015): Vállalkozások szervezése. Óbudai Egyetem, Budapest, Moodle Keretrendszer, elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Huzrik A., Vitéz P. (2008): Vállalkozz Okosan! Comenius Kiadó, Nyíregyháza