Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Deák Zsuzsanna;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy oktatásának fõ célja a vállalatok (cégek) gazdálkodási tevékenységének irányításához szükséges legfontosabb ismeretek áttekintése,
egyidejûleg
azon készségek fejlesztése, melyek a gazdálkodás összefüggéseinek átlátásához, a gazdálkodás irányítása szemszögébõl felmerülõ döntés-elõkészítési
információk megszerkesztéséhez, valamint a döntéshozatali szempontok feltérképezéséhez szükségesek. A gazdálkodás részterületein átívelõ látás- és
szemléletmódot alkalmaz. Nagy súlyt helyez az elmélet és a gazdálkodási gyakorlat összefüggéseinek bemutatására, a különbözõ számítási és
becslõmódszerek sokoldalú elemzésére. Középponti problémája a gazdasági megtérülési követelmény különbözõ dimenziókban történõ értelmezése és
teljesülésének vizsgálata.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az értékelés összetevői:
• Írásbel zárthelyi dolgozat: 50 pont
• Az egyéni feladat (esszé): 30 pont
• Prezentáció, kérdések (védés): 20 pont
+10 pont szerezhető: félévközi opcionálsi feladat
A vírushelyzettől függően ha évközben online kell menni:
ZH: Moodle
Prezentáció: Ms Teams
Online forma esetén a gyakorlatról videofelvétel készül!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetõi gazdaságtan célja és módszere
2. A vállalati nyereségérdekeltség a vállalat értéke
3. Befektetés – megtérülési követelmény
4. Beruházás gazdaságossági számítások
5. Belsõ megtérülési ráta A tõkeszerkezet hatása a cég kockázatára és piaci értékére
6. Költségek
7. Költségek II.
8. Termékgazdaságosság és árak II.
9. Termékgazdaságosság és árak III.
10. Termékgazdaságosság és árak IV.
12. Munkaidõ kihasználás mutatói
13. Hatékonyság, és a termékszerkezet-változás jellemzõi
14. A költségszámításon alapuló döntések
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Illés Mária: Vezetõi gazdaságtan Kossuth Kiadó 2008
Kadocsa György: Fejezetek a Vezetõi gazdaságtanból 2013. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Kaplan, R. S. – Atkinson, A. A.: Vezetői üzleti gazdaságtan. Panem Business Kft., E-book Budapest, (ill. papír: 2003 (ISBN 963 545 375 2))
Gazdasági
és tudományos, szakfolyóiratok (Figyelő, Heti Világgazdaság, Vezetéstudomány, Competicio, Harvard Business Press) előadásokon ajánlott cikkei.

Benedek Andrea, Takácsné György Katalin: A felelős vállalatirányítás személyi tényezői: A CSR-központú felelős vállalatvezetők attitűdjének
vizsgálata a kis- és középvállalatok körében - VEZETÉSTUDOMÁNY 47:(1) pp. 58-67. (2016)

Takácsné György Katalin: Vállalatgazdaságtan: Távoktatási jegyzet - Gödöllő: SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2001. 255 p.
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási [1101771]
Marosi, I.: A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása és a BSC összefüggései.
TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei 2016/2. szám VIII. évf./2. szám No 23.
56-63.