Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 1
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Mérnök asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Fehér-Polgár Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vezetés és szervezés elméletének és gyakorlatának áttekintése. A szervezeti formákhoz, illetve szervezeti koncepciókhoz kapcsolódó különböző
szervezési módszertanok és vezetési megközelítések összehasonlítása. Klasszikus szervezési és vezetési
megközelítések – Szervezés és vezetés az ókorban – Tudományos vezetés – Emberközpontú vezetés - Vezetés és szervezés a nyílt-rendszer koncepció
tükrében. Modern vezetési megközelítések. Szervezeti formák, és kapcsolatuk a vezetéssel – szervezeti formákhoz kapcsolódó vezetési feladatok,
konfliktus források. Kontrolling – teljesítménymérés – Teljesítmény szintjei – Értékelési nehézségek. Stratégiai üzleti egységek – CC - RC – PC.
Menedzsment koncepciók - Management by Objectives, Management by Exception, Management by Delegation, Management by Systems. Stratégiai menedzsment
– Stratégia-Taktika – Operatív vezetési feladatok. Innováció menedzsment – változás, megújulás – Innováció típusai. Projektmenedzsment.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Tesztek, igaz-hamis tesztek, önellenőrző kérdések önálló elsajátítása. Valamint egy legalább 10 oldalas beszámoló.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetési elméletek és társadalmi/gazdasági beágyazottságuk
2. Szervezésmódszertan alapjai
3. A szervezetek és felépítésük
4. A szervezeti felépítés elemei
5. A különböző szervezési rendszerek és szervezeti struktúrák illeszkedése
6. Vezetéselméletek
7. Tulajdonság és döntésközpontú megközelítések
8. Kontingencialista megközelítések
9. A probléma és a döntés
10. Kreatív döntéshozatal
11. Csoportok a szervezetben, Csoportdinamika
12. Asszertív kommunikáció
13. Motiváció, A motivációelmélet alapjai, A változás és a motiváció kapcsolata
14. A kontrolling mint a vezetés eszköze, A kontrolling mint stratégiai eszköz, Logisztika – kontrolling
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az elektronikus tananyag önálló elsajátítása. A tananyaghoz tartozó tesztek, igaz-hamis tesztek, önellenőrző kérdések önálló elsajátítása. Valamint egy legalább 10 oldalas beszámoló, mely a tárgy által tárgyalt témák egyikének elemző bemutatását tartalmazza. Hangsúlyozottan saját tapasztalaton alapuló vélemény és tapasztalat nyilvánítással kiegészítve!
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az aláírást szerző hallgató a félévvégén teszt alapú vizsgát tesz. Melyet szóbeli vizsga követ.
A végső jegybe beleszámít a féléves munka, valamint a beszámoló értékelése.
 
Kötelező irodalom: A tárgy e-learning kurzusába feltöltött tananyag.
Ajánlott irodalom: Dobák Miklós, Antal Zsuzsa: Vezetés és szervezés Szervezetek kialakítása és működtetése (2016)
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetése, Budapest, Aula Kiadó 2004
Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvek., 2000