Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Deák Zsuzsanna;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy oktatásának fõ célja a vállalatok (cégek) gazdálkodási tevékenységének irányításához szükséges legfontosabb ismeretek áttekintése,
egyidejûleg
azon készségek fejlesztése, melyek a gazdálkodás összefüggéseinek átlátásához, a gazdálkodás irányítása szemszögébıl felmerülõ döntés-elõkészítési
információk megszerkesztéséhez, valamint a döntéshozatali szempontok feltérképezéséhez szükségesek. A gazdálkodás részterületein átívelõ látás- és
szemléletmódot alkalmaz. Nagy súlyt helyez az elmélet és a gazdálkodási gyakorlat összefüggéseinek bemutatására, a különbözõ számítási és
becslõmódszerek sokoldalú elemzésére. Központi problémája a gazdasági megtérülési követelmény különbözõ dimenziókban történõ értelmezése és
teljesülésének vizsgálata.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás célja, környezete, értékteremtõ tevékenysége és a nyereségesség. A vezetõi gazdaságtan helye és szerepe a gazdaságban
2. A vállalkozás életciklus menedzsmentje és a gazdálkodás, gazdaságosság kérdései
3. Költségtan, gazdaságosság, hatékonyság. Árképzés, kalkuláció, termékgazdaságosság.
4. Erõforrás gazdálkodás, az eszközök és a munkaerõ kihasználása, termelékenység
5. Beruházás gazdaságossági számítások, tõke megtérülés, kockázat. Tõkeszerkezet és a vállalkozás értéke
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Évközi feladatok:
• Egyéni feladat (esszé): 30 pont
• Prezentáció elkészítése: 10 pont
A félévközi feladatok elkészítése a ZH előfeltétele!
Vizsgaidőszak:
• Írásbel zárthelyi dolgozat: 50 pont
+10 pont szerezhető: félévközi opcionálsi feladat és/vagy a prezentáció előadása vizsgaidőszakban
A vírushelyzettől függően ha évközben online kell menni:
ZH: Moodle
Prezentáció: Ms Teams
Online forma esetén a gyakorlatról videofelvétel készül!
 
Kötelező irodalom: Dr. Illés Mária: Vezetõi gazdaságtan Kossuth Kiadó: 2008
Kadocsa György: Fejezetek a Vezetõi gazdaságtanból 2013. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Kaplan, R. S. – Atkinson, A. A.: Vezetői üzleti gazdaságtan. Panem Business Kft., E-book Budapest, (ill. papír: 2003 (ISBN 963 545 375 2))
Gazdasági
és tudományos, szakfolyóiratok (Figyelő, Heti Világgazdaság, Vezetéstudomány, Competicio, Harvard Business Press) előadásokon ajánlott cikkei.

Benedek Andrea, Takácsné György Katalin: A felelős vállalatirányítás személyi tényezői: A CSR-központú felelős vállalatvezetők attitűdjének
vizsgálata a kis- és középvállalatok körében - VEZETÉSTUDOMÁNY 47:(1) pp. 58-67. (2016)

Takácsné György Katalin: Vállalatgazdaságtan: Távoktatási jegyzet - Gödöllő: SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2001. 255 p.
Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási [1101771]
Marosi, I.: A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása és a BSC összefüggései.
TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei 2016/2. szám VIII. évf./2. szám No 23.
56-63.