Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A közgazdaságtan és annak részeként a mikroökonómia, mint elméleti alaptudomány alapvető feladata, hogy a hallgatók elméleti ismereteket
szerezzenek és elsajátítsák a gazdasági döntések meghozatalához szükséges kalkulációk alapjait. Egyszerű matematikai feladatok és esettanulmányok célja, a
tananyag jobb megértése és hogy rávilágítsunk az elméleti ismeretek gyakorlati felhasználásának lehetőségére. A tárgy elméleti alapokat nyújt a különböző
szintű döntések jóléti hatásának elemzéséhez is. Megismerteti a hallgatókat a közgazdasági elemzésekhez használt alapvető módszerekkel, mint a modellkészítés
és a határelemzés. Mindezekkel a tárgy megalapozza a későbbi szakmai tárgyakat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A gyakorlatokon való online részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Az aláírás megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése a 8. héten (azaz minimum 51%-os szint elérése)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtan alapkategóriái
2. A piac vizsgálata
3. A fogyasztói magatartás tényezői
4. A fogyasztói optimum elemzése
5. A termelési függvény
6. A vállalat optimális termelése
7. Költségfüggvények, költség és profitkategóriák
8. Zárthelyi dolgozat
9. A tökéletes verseny elemzése
10. Tiszta monopólium elemzése
11. Piacok összehasonlítása, oligopólium,versenyszabályozás
12. Tényezőpiaci optimalizáció, munkapiac
13. Tőkepiac, természeti erőforrások piaca, jövedelem-elosztás
14. Piaci tökéletlenségek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- A tantárgy aláírásának megszerzéséhez az órákon való online részvétel és a 8. héten megírt sikeres zárthelyi dolgozat kell.
- A zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi időszak 14. hetében, valamint a vizsgaidőszak első 10 munkanapján lehetséges aláíráspótló vizsga formájában azon hallgatók számára, akik a kijelölt időpontban a dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges pontszámot.
- A tárgy írásbeli vizsgával zárul a vizsgaidőszakban.
- Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, a pótlás nem engedélyezett, így letiltásra kerülnek.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
- A tárgy írásbeli vizsgával zárul a vizsgaidőszakban.
A vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: Horváth I. –dr. Láhm Sz. –dr. Medve A: Mikroökonómia Szemelvénygyűjtemény 2014
Dr. Elek Erzsébet-Tóth Gábor-Véghné dr. Vörös Mária: Mikroökonómia példatár, 2006
Farkasné Fekete Mária – Molnár József: Mikroökonómia, Szaktudás Kiadó Ház Rt. 2013
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV, 2012
H. Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 2010
Kopányi Mihály: Mikroökonómia Műszaki Kiadó, 2009