Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk TVSZ. szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtan alapkategóriái
2. A piac vizsgálata
3. A fogyasztói magatartás tényezői
4. A fogyasztói optimum elemzése
5. A termelési függvény
6. A vállalat optimális termelése
7. Költségfüggvények, költség és profitkategóriák
8. Zárthelyi dolgozat
9. A tökéletes verseny elemzése
10. Tiszta monopólium elemzése
11. Rektori szünet
12. Tényezőpiaci optimalizáció, munkapiac
13. Tőkepiac, természeti erőforrások piaca, jövedelem-elosztás
14. Piaci tökéletlenségek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele a konzultációk TVSZ szerinti látogatása és a 8. héten sikeres zárthelyi dolgozat megírása.
A zárthelyi dolgozatot a 14. héten lehet pótolni illetve a vizsgaidőszak első 10 napjában.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az érdemjegyet írásbeli vizsga során szerzik meg a hallgatók.
A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
0 - 50 pont : elégtelen (1); 51-62 pont: elégséges (2); 63 – 74 pont : közepes (3); 75 – 86 pont: jó (4);
87 -100 pont : jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Mikroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2001.
Dr. Elek Erzsébet-Tóth Gábor-Véghné dr. Vörös Mária: Mikroökonómia példatár
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
H. Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 1991
Kopányi Mihály: Mikroökonómia Mûszaki Kiadó 1993