Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12MND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában, megismerje a vállalati pénzügyek specialitásait, különösen a finanszírozásra és a beruházás
értékelésre vonatkozó ismereteket. További cél, hogy a hallgatók megismerjék a modern vállalati pénzügyek eszköztárát, és képessé váljanak a vállalatok
alapvető pénzügyi dokumentumainak értelmezésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
 Az előadásokon való részvétel nem kötelező.
 A gyakorlatokon való részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
 Két dolgozat sikeres teljesítése a 8. és a 13. héten, azaz minimum 50%-os szint elérése együttesen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozások pénzügyi alapfogalmai, a vállalkozások pénzügyi aktorai
2. Finanszírozási döntések a vállalkozások életében
3. Belső finanszírozási formák
4. Külső finanszírozási formák
5. A vállalkozások és a pénzügyi piacok kapcsolata
6. Vállalkozások pénzügyi teljesítményének értékelése
7. Vállalkozások tőkeforrásai, vállalati tőkeköltség
A tőkeáttétel fogalma, értelmezése
8. 1. zárthelyi dolgozat
9. Beruházások és beruházási döntések, beruházási pénzáramok
Beruházás-gazdaságossági döntések
10. Rektori-dékáni szünet
11. Forgótőke menedzsment – készletgazdálkodás, követelésmenedzsment, pénzgazdálkodás
12. Likviditás-, mérleg- és eredménytervezés
13. 2. zárthelyi dolgozat
14. Pótzárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi időszak 14. hetében ,valamint a vizsgaidőszak első 10 munkanapján lehetséges aláíráspótló vizsga formájában azon hallgatók számára, akik a kijelölt időpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, a pótlás nem engedélyezett, így letiltásra kerülnek. Írásbeli vizsga a tantárgy elméleti és gyakorlati tananyagából a vizsgaidőszakban.
A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
 0 – 49 %: elégtelen (1);
 50-61 %: elégséges (2);
 62 – 73 %: közepes (3);
 74 – 85 %: jó (4);
 86 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom:  Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalakozások pénzügyei, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem
 Pappné Dr. Nagy Valéria – Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Vállalkozások pénzügyei példatár, Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem
Ajánlott irodalom:  Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003
 Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
 Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.
 Brealey – Meyers: Modern Vállalati Pénzügyek 1.-2., McGraw Hill – Panem, 1992.
 Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor (INVENT Kiadó, Budapest 2003)
 Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
 Fazakas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)