Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
 
Előtanulmányi feltételek: Informatika alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertessen a hallgatókkal alapvető fontosságú informatikai eszközöket, eljárásokat és módszereket.
Ezek elméleti megalapozása mellett számos feladat és probléma megoldásával a hallgatók gyakorlati ismeretekre is szert tesznek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
gyakorlati feladatok és ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Informatikai paradigmaváltás
Rendszer és modell
Programozás alapjai, programozási nyelvek
2. Algoritmusok készítése
Algoritmus leíró eszközök
Számítógépes grafika és képfeldolgozás
3. Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Hálózati biztonság: jelszavak
4. Prezentációkészítés
Titkosítások
Adatmodellezés és adatbáziskezelés alapjai
5. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Jegy: feladatok átlaga és ZH eredménye 50-50%
Pótlás: a TVSZ szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Évközi zárthelyi dolgozat
Ajánlott irodalom: Katz, A.: Excel 2010 Made Simple, Appress, é.n.
Lowe, D. - Ryan, W.: Word 2010 All-in-One For Dummies, Wiley Publishing,
Inc., 2010.
Gyányi Sándor - Keszthelyi András: Technológiai ismeretek. In: GYÁNYI
SÁNDOR, KESZTHELYI ANDRÁS LÁSZLÓ, KŐ ANDREA, RACSKÓ PÉTER: Éves
továbbképzésaz elektronikus információs rendszerbiztonságával összefüggő
feladatok ellátásában részt vevő személy számára, NKE, Bp., 2014.