Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2018/19/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Napjaink egyik alapélménye, hogy lépten-nyomon gazdasági döntéseket is kell hoznunk. A rossz döntés(eke)t úgy egyéni, mint szervezeti szinten is a
pénzünk bánja. Bármely szinten is nézzük, a befektetési, beruházási döntések két kardinális kérdése: 1. a pénz idõértékével való kalkulálás és 2. a
kockázatok kezelése. A félév során hétköznapi problémákból kiindulva kvantitatíven a pénz idõértékével és kvalitatíven a kockázati tényezõkkel
foglalkozunk.
Tematika: A pénz idõértékének problematikája. Jelen- és jövõértékszámítás. Járadékszámítás – speciális pénzáramok. A befektetések és a beruházások
fogalma, jellemzõi és a döntések csoportosítása. A befektetések, beruházások mutatókkal való megítélése. Befektetés kötvénybe. Befektetés
részvényekbe. Az eltérõ tulajdonságú értékpapírokba való befektetés. A beruházások finanszírozása. Tõkejavak árazási modellje. A gazdálkodás
hatékonyságnak a vizsgálata.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
4. hét ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénz idõértékének problematikája Kamat, hozam, kamatláb, hozamláb A kamatszámítás módszerei: egyszerû kamatszámítás, kamatos kamatszámítás, folyamatos kamatszámítás Nominális- és effektív kamatláb Az infláció figyelembe vétele a hozamszámításban Jelen- és jövõértékszámítás Kamatszámítás kontra diszkontálás A diszkontláb meghatározása – piaci-, alternatív, belsõ kamatlábak fogalma
2. Járadékszámítás – speciális pénzáramok Annuitás, annuitásfaktor, örökjáradék, növekvõ örökjáradék Az annuitás jelen és jövõértéke A befektetések és a beruházások fogalma, jellemzõi és a döntések csoportosítása. Statikus és dinamikus beruházásgazdaságossági számítások és alkalmazásuk.
3. A befektetések, beruházások mutatókkal való megítélése. Gazdaságossági mutatók: megtérülési idõ, diszkontált megtérülési idõ, nettó jelenérték mutató (NPV), profit index (PI), belsõ megtérülési ráta (IRR) A mutatók elõnyei, hátrányai, az alkalmazások korlátai. Az IRR mutató problémái. Befektetés kötvénybe Kötvények hozama és árfolyama Befektetés részvényekbe Részvények fajtái Részvények hozama, árfolyamuk meghatározása
4. Az eltérõ tulajdonságú értékpapírokba való befektetés. A portfolió fogalma, jellemzõi, kapcsolódó számítások Befektetés portfolióba. A portfolió hozama, kockázata. A beruházások finanszírozása – Finanszírozás belsõ forrásból. Finanszírozás külsõ forrásból. Speciális finanszírozás – lízing alkalmazása. Zárthelyi
5. Tõkejavak árazási modellje Befektetõk által elvárt hozam A piaci kockázat meghatározása és kezelése A gazdálkodás hatékonyságnak a vizsgálata A tõkeáttétel fogalma, fajtái. Forgóeszközökbe történõ befektetés. Pót zárthelyi
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Esszészerû kérdésekre és gyakorlati feladatokra adott válaszok alapján.
Házi dolgozat készítése és prezentálása.
Az órai munka beleszámít az értékelésbe.
Ajánlott irodalom: Damodaran, A (2006): Befektetések értékelése. Panem, Budapest
Brealy, R. A., Myers, S. C. (2011): Modern vállalati pénzügyek. Panem, Budapest
Katona F. (2007): Befektetési és értékpapír-piaci ismeretek. Fõiskolai Kiadó, Dunaújváros
Gyulaffy B.-né, Katona F. (2007): Vállalati pénzügyek példatár. Fõiskolai Kiadó, Dunaújváros
Gyulaffy B.-né (2005): Vállalkozások pénzügyei. Fõiskolai Kiadó, Dunaújváros
Stanyer, P. (2008): Befektetés. HVG Könyvek, Budapest