Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Saáry Réka;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplõit, a reklámkampány tervezésének
részleteit, a kreatív és média-tervezés részleteit.A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló –
csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletû adaptációját, a
kreatív gondolkodás, a kommunikációs, döntéshozatali készség fejlesztését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy vizsgával zárul. A félévközi teljesítmény 50%-ban, a vizsga eredménye 50%-ban, kerül beszámításra az érdemjegybe.
Az aláírás megszerzésének feltételei: a zárthelyi dolgozatok 51%-os teljesítése és az eredményes (legalább 51%-os szintû) házi dolgozatok
elkészítése és prezentálása. Az értékelés az összteljesítmény alapján ötfokozatú érdemjeggyel történik: 51-60 % elégséges, 61- 75 % közepes, 76-85 %
jó, 86 % - tól jeles a hallgató érdemjegye.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Bevezetés, ismétlés: a kommunikációs folyamat mûködési mechanizmusa, alkotóelemei.
Szeminárium: A házi feladatok megbeszélése, ütemezése

2. Elõadás: Integrált marketingkommunikáció fogalma. A reklám helye és szerepe az integrált marketingkommunikáció tervezésében. A reklámpiac legfontosabb ismérvei: szereplõk, jelentõsebb jogi, etikai szabályok.
Szeminárium: A reklámpiac jellemzõi, ügynökségek fajtái, felépítése, együttmûködés ügyfél és ügynökség között.

3. Elõadás: A reklámpszichológia alapjai, reklám hatásmechanizmusok.
Szeminárium: A reklám hatásmechanizmusának vizsgálata gyakorlati példákon keresztül, reklámelemzés.

4. Elõadás: A reklámkampányok tervezésének lépései, az 5M.
Szeminárium: Egy konkrét kampány stratégiájának közös elkészítése, a brief tartalmi és formai elemeinek megbeszélése.
5. Elõadás: A reklámcélok megfogalmazása, osztályozása. A reklámköltségvetés megállapítása, módszerei A cél és feladat módszer kialakításának különleges tényezõi
Szeminárium: Hallgatói prezentáció – brief
6. Elõadás: Kreatív tervezés, a kreatív brief jelentõsége; a reklámüzenet megalkotása, módszerei. Az üzenetalternatívák elemzése, értékelése. A USP meghatározásának gyakorlati kérdései Az üzenet kivitelezésének szempontjai: a hangnem, a stílus, a szavak, a forma. Az üzenet értékelése és
Szeminárium: Díjnyertes kampányok kreatív kivitelezésének elemzése. Óraközi feladatok.
7. Elõadás: Médiatervezés: a média-mix alkalmazása
Szeminárium: Hallgatói prezentáció – különbözõ típusú reklámüzenetek.

8. Elõadás: Médiatervezés: ATL eszközök: nyomtatott médiumok, közterület
Szeminárium: Médiatervezési feladat: egy adott kampány médiatervének elkészítése közösen.
9. Elõadás: Médiatervezés: ATL eszközök: televízió, rádió
Szeminárium: Médiatervezési feladat: egy adott kampány médiatervének elkészítése közösen.

10. Elõadás: Médiatervezés: ATL eszközök: mozi, internet, közösségi médiumok
Szeminárium: Hallgatói prezentáció - reklámkampány.
11. Elõadás: A Médiakutatás: a médiakutatás adatbázisa, a médiatervezéshez szükséges mutatószámok: médiamutatók
Szeminárium: Hallgatói prezentáció

12. Elõadás: BTL eszközök tervezési lehetõségei
Szeminárium: Hallgatói prezentáció
13. Elõadás: Az integrált marketingkommunikáció tervezés lépései, folyamata
Szeminárium: Hallgatói prezentáció - reklámkampány
14. Elõadás: Összefoglalás, számonkérés
Szeminárium: Hallgatói prezentáció
 
Kötelező irodalom: Elõadások, szemináriumok anyagai
Incze K. – Pénzes A.: A reklám helye 2.0, Mrs. White Media Consulting Kft. és a MediaSpirit Consulting Kft., 2006
Ajánlott irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs Akadémia, Budasest, 2007
Kotler: Marketing management, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2006 17. és 18. fejezet
Fazekas I.- Harsányi D.: Marketingkommunikáció érthetõen, Szókrátész Külgazdasági Akadémia. Budapest, 2011
Kaszás Gy.: A nagy adrenalinjáték, Geomédia Szakkönyvek Budapest, 2000
Ogilvy D.: A reklámról. Park Kiadó. Budapest, 1997.