Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Horváth István; Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
mikroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév folyamán 1 db zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 8. héten. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a dolgozat eredményes
(legalább 50%-os)megírása és a gyakorlatokon, valamint az előadásokon való részvétel. Ezek hiányában a félév nem ismerhető el.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A közgazdaságtan alapkategóriái
2. A piac vizsgálata
3. A fogyasztói magatartás tényezői
4. A fogyasztói optimum elemzése
5. A termelési függvény
6. A vállalat optimális termelése
7. Költségfüggvények, költség és profitkategóriák
8. A tökéletes verseny elemzése
9. Tiszta monopólium elemzése, oligopol piac
10. Piacok összehasonlítása, versenyszabályozás
11. Tényezőpiaci optimalizáció, munkapiac
12. Tőkepiac, természeti erőforrások piaca, jövedelem-elosztás
13. Piaci elégtelenségek
14. Közjavak problematikája
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Ismétlő javítóvizsga díj befizetése ellenében a vizsgaidőszak első 10 munkanapján egyetlen alkalommal az oktató által kijelölt időpontban teljesíthető a félévközi követelmény. A pótlás írásbeli, a teljes félévi tananyagot felöleli.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga. A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegűek. A sikeres vizsga
érdemjegye a következőképpen alakul:
50 % alatt: elégtelen (1); 50-62,5 %: elégséges (2); 62,5 – 75 %: közepes (3); 75 – 87,5 %: jó (4); 87,5 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetőség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Mikroökonómia Szemelvénygyűjtemény 2001.
Dr. Elek Erzsébet-Tóth Gábor-Véghné dr. Vörös Mária: Mikroökonómia példatár
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
H. Varian: Mikroökonómia középfokon KJK, 1991
Kopányi Mihály: Mikroökonómia Műszaki Kiadó 1993