Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk előnyeit, hátrányait, valamint együttes alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulási lehetőségeit a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elősegíteni.

Tematika: A kommunikációelmélet és a marketingkommunikációs eszközök sajátosságait ismerhetik meg a hallgatók, majd ezt követően a hatékony
kommunikációs kampánytervezésről kapnak áttekintést.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi egyéni feladat megoldása, beadása, illetve bemutatása, az ebből elérhető 40 pontból minimum 20 pontot kell teljesíteni.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába, a kommunikáció általános elméletei és alkalmazhatóságuk, averziók és kezelési lehetőségük, a marketingkommunikáció határterületei, a marketingkommunikáció fejlődése, Márkamenedzsment, a védjegy szerepe; A termékcsomagolás kommunikációs funkciói
2. Reklám a nyomtatott sajtóban
3. Out of home reklámok
4. Reklám a sugárzott médiumokban (rádió, tv + mozi)
5. Direkt marketing
6. CRM és kapcsolati marketing
7. Értékesítésösztönzés
8. Gerilla marketing, esemény marketing, szponzoráció
9. Corporate Identity
10. Public Relations (PR) tevékenység feladatai, célcsoportjai, eszközei
11. Integrált marketingkommunikáció
12. 5M kampánytervezés
13. Prezentációk
14. Elővizsga
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tantárgy teljesítésének feltétele a 60 pontos vizsga legalább 50%-os teljesítése.
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2011.
Ajánlott irodalom: Bauer András – Horváth Dóra: Marketingkommunikáció - Stratégia, új média, fogyasztói részvétel, Akadémiai Kiadó, 2013.
Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Fazekas Ildikó – Nagy Alfréd: Szponzorálás, Mind Bt, 1994.
David Ogilvy: A reklámról, Park Kiadó, 1997.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.
Alan Tapp: Direkt és adatbázis marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye, Stardust Publishing, 2002.