Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 10
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Varga János Oktatók: Dr. Varga János;
 
Előtanulmányi feltételek: Előzetes feladatlap benyújtása. Határidők: április 30., november 30. Határidőn túl csak engedélyezett dékáni méltányossági kérelemmel adható le a konzulens által aláírt, megfelelően kitöltött előzetes szakdolgozat feladatlap.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási cél: A szakdolgozat olyan írásbeli, összetett, egyéni, gyakorlatorientált feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, konzulens irányításával egy félév
alatt elvégezhető és igazolja azt, hogy a hallgató kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában és képes a témához kapcsolódó
szakirodalom feldolgozására, az előzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására. A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a hallgató
által készített, gyakorlatban felhasználható önálló elemzést, számításokat, a felvetett problémához kapcsolódóan, valamint a témához illeszkedő és elvárt
szakirodalom ismertetését, melyekre alapozva képes meghozni a szakmai következtetéseit. A szakdolgozat sikeres megírásával a hallgató tanúbizonyságot tesz a
szakmája műveléséhez szükséges alkalmasságáról.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Folyamatos egyeztetés és konzultáció a belső konzulenssel. Határidőre történő dolgozat leadás a szükséges nyomtatványokkal együtt az előre megadott
formátumban. A konzultációk (minimum 4 alkalom) elmulasztása miatt a szakdolgozat beadása megtagadható! A határidők be nem tartása estén a hallgató
letiltásra/törlésre kerülhet és a tantárgyat újra fel kell venni, illetve az új határidőknek megfelelően kell eljárni. A dolgozatírásra a TVSZ és az Ügyrend
ide vonatkozó pontjai relevánsak!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ismételt kapcsolatfelvétel a belső konzultációs feladatokat elvégző oktatóval, a téma egyeztetése, pontosítás, és a dolgozat témavázlatának véglegesítése.
2. A dolgozat előkészítése.
3. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
4. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel
5. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
6. Végleges szakdolgozati feladatlapok átvétele az intézeti titkárságon
(tavaszi félév: március 31, őszi félév: október 31.). Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel
7. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
8. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
9. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
10. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
11. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
12. Folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel.
13. Konzultációs napló leadása az intézet titkárságán. A dolgozat véglegesítése. A konzulens által aláírt napló hiányában a hallgató aláírása megtagadható! A konzultációs napló aláírásához legalább négy alkalommal szükséges konzultálni!
14. A szakdolgozat leadása a megadott formai követelményeknek megfelelően (a követelmények részletesen megtalálhatók a kar honlapján). Ezt megelőzően a dolgozat feltöltése a plágiumellenőrzésre. Az aláírások rögzítése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
aláírás
 
Kötelező irodalom: A konzulens által kijelöltek, illetve a saját kutató munka során talált más források!
Ajánlott irodalom: A saját kutató munka során talált más források!
 
Egyéb segédletek: A szakdolgozathoz kapcsolódó dokumentumok és a formai követelmény elérhetősége:
http://kgk.uni-obuda.hu/szakdolgozat