Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika; Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
 
Előtanulmányi feltételek: A 2020-21 I. félévre érvényes (konzulens által aláírt) megfelelően kitöltött előzetes szakdolgozat feladatlap leadási határideje 2020. április 30. Határidőn túl csak engedélyezett dékáni méltányossági kérelemmel adható le konzulens által aláírt, megfelelően kitöltött előzetes szakdolgozat feladatlap.
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): aláírás
 
Oktatási cél: A szakdolgozat olyan írásbeli, összetett, egyéni, gyakorlatorientált feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, konzulens
irányításával egy félév alatt elvégezhető és igazolja azt, hogy a hallgató kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati
alkalmazásában, és képes a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, az előzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű
összefoglalására. A szakdolgozatnak tartalmaznia kell a hallgató által készített, gyakorlatban felhasználható önálló elemzést, számításokat, a
felvetett problémához kapcsolódóan, valamint a témához illeszkedő és elvárt szakirodalom ismertetését, melyekre alapozva képes meghozni a szakmai
következtetéseit. A szakdolgozat sikeres megírásával a hallgató tanúbizonyságot tesz a szakmája műveléséhez szükséges alkalmasságáról
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Folyamatos egyeztetés és konzultáció a belső konzulenssel.
- Folyamatos munka a félév során, és a munkának a bemutatása a belső konzulens felé.
- Határidőre történő dolgozat leadás a szükséges nyomtatványokkal együtt, megadott formátumban
FIGYELEM:
- A konzultációk (min. 4 alkalom) elmulasztása miatt a szakdolgozat beadása megtagadható!
- A határidők be nem tartása estén a hallgató törlésre kerül, és a tantárgyat újra fel kell venni, illetve az új határidőknek
megfelelően kell eljárni.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A regisztrációs héten, illetve legkésőbb a szorgalmi időszak első hetében ismételt kapcsolatfelvétel az belső konzultációs feladatokat elvégző oktatóval, a téma egyeztetése, pontosítás, és a dolgozat témavázlatának véglegesítése.
2. A "Szakdolgozat feladatlap" leadása a GTI titkárságán (téma pontos címe, a dolgozat tartalmi vázlata) – az ehhez szükséges nyomtatvány a honlapon megtalálható!
3. Folyamatos konzultációk a konzulenssel.
FIGYELEM: a belső konzulenssel a hallgatónak minimum négy alkalommal kell találkoznia, amikor bemutatja munkáját, és megbeszélik a további haladási irányt. A konzultációkon való meg nem jelenés miatt a szakdolgozat beadása megtagadható!
4. A külső bíráló adatlapjának leadása a GTI titkárságán. A bíráló személyét a konzulenssel előre egyeztetni kell, és csak a konzulens jóváhagyásával jelölhető ki a külső bíráló személye. A bíráló felsőfokú végzettséggel kell hogy rendelkezzen, valamint a témában jártasnak, nagyfokú szakértelemmel kell rendelkeznie. Adatlap letölthető a honlapról!
5. A végleges dolgozat bemutatása a konzulensnek. Itt már csak kisebb módosításokra van lehetőség.
6. A konzulensi napló leadásnak határideje! A konzulens által aláírt napló hiányában a hallgató letiltásra kerül!
7. A szakdolgozat leadása a megadott formai követelményeknek megfelelően (a követelmények részletesen megtalálhatók az intézet honlapján).
8. Jelentkezés a záróvizsgára.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
aláírás
 
Kötelező irodalom: A konzulens által kijelöltek, illetve a saját kutató munka során talált más források!
 
Egyéb segédletek: A szakdolgozathoz kapcsolódó teendők kivonata: http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/Altkov3-18191.pdf