Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2020/21/1
 
Szakok: Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Szemere Tibor Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatóknak a tantárgy átfogó ismereteket nyújt a közgazdaságtan elméleti összefüggéseiről, a
makrogazdaságtan fogalmairól. A hallgatók a szerzett tudás révén el tudnak igazodni a mindennapi gazdasági életben, megértik a körülöttük zajló
gazdasági folyamatokat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy előadásai online formában zajlanak, a Moodle rendszeren keresztül. A tananyag számonkérése szóban, online formában történik.
A tantárgy félév végén évközi jeggyel zárul.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Közgazdaságtan tárgya és alapfogalmai. Makrogazdaság szereplői, termék- és jövedelemáramlás a gazdaságban
2. Makrogazdaság teljesítményének számbavétele. Árupiaci kereslet összetevői
3. Pénz-, hitel- és bankrendszer
4. Munkapiac, munkanélküliség
5. Infláció. Gazdasági növekedés, ciklusok
6. Gazdaság állami szabályozása (fiskális és monetáris politika)
7. Nemzetközi gazdaságtan alapfogalmai
8. Online számonkérés szóban
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tananyag számonkérése szóban, online formában történik.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tananyag számonkérése szóban, online formában történik.
 
Kötelező irodalom: Horváth István: Makroökonómia mérnököknek, elektronikus jegyzet, KGK, ÓE